Φρέσκο γάλα από το μαστό της κατσίκας!

Μια συνομιλία με τον Ηπειρώτη Πρόεδρο κάποιων παραδοσιακών γαλατάδων…

«Αγαθός και άκακος ο Βασιλεύς Γεώργιος ο Α’ εκάλεσε κάποιαν ημέρα στα ανάκτορα γνωστόν εργοστασιάρχην-γαλακτοπώλην της πρωτευούσης, ο οποίος είχε καταγγελθή επί νοθεία του γάλακτος, το οποίον εχορήγει εις τα νοσοκομεία του Στρατού και οργίλως του είπε:

-Δεν μου λέτε κ. … τι βάζετε μέσα στο νερό και το κάνετε γάλα;!

Και ήρκεσεν η πνευματώδης αυτή βασιλική παρατήρησις δια να φέρη εις θεογνωσίαν τον αφηνιασμένον γαλακτοπώλην.

Έκτοτε από το γεγονός αυτό ο Βασιλεύς εκείνος επροστάτευε βασιλικώτατα τους πλανόδιους αιγογαλακτοπώλας οι οποίοι πωλούν ως γνωστόν από πεντηκονταετίας περίπου το γάλα των κατ’ ευθείαν από τον μαστόν της κατσίκας. Ακόμα και σήμερον πολλαί απομεμακρυσμέναι συνοικίαι της πρωτευούσης και του Πειραιώς παίρνουν το γάλα των από τους αιγογαλακτοπώλας αυτούς αγνό, αθώο και αφράτο ενώ οι κατσίκες κυττάζουν με φανεράν αντιζηλία τις κυράδες στις εξώπορτες!

Τους συμπαθείς αυτούς βιοπαλαιστάς συνηντήσαμεν προχθές στο Νέο Φάληρο την ώρα που εβασίλευεν ο ήλιος.

Ο πρόεδρός τους κ. Νίκος Παπάς, ένας συμπαθής ηλιοκαμμένος Ηπειρώτης νοικοκύρης της γείτονος, ασκεί το επάγγελμα αυτό από δεκαετίας, το εκληρονόμησε δε από τον μακαρίτη τον πατέρα του.

-Με τις τέσσαρες περίπου χιλιάδες κατσίκες μας συντηρούμε τις εκατό οικογένειές μας!… λέγει στα σχετικά ερωτήματά μας με προθυμία και σεμνότητα ο Πρόεδρος.

-Ο κόσμος είνε ευχαριστημένος μαζί σας;

-Φαντάζομαι ναι. Διότι το γάλα που πουλάμε μεις είνε αγνό και χρησιμεύει πραγματικά ως φάρμακο για τους αρρώστους και ως τροφή. Πουλάμε δε και σχεδόν φθηνότερα από τα γαλακτοπωλεία…

-…Των οποίων το γάλα, συμπληρώνομεν, είνε λιγάκι…

-Όχι, όχι. Δεν θέλομεν να κατηγορήσωμεν κανένα. Ο Ήλιος φέγγει για όλον τον κόσμον.

-Ζητείτε τίποτε από το Κράτος;

-Όχι. Μόνο θέλουμε να μας αφήση ήσυχους να δουλεύουμε.

-Γιατί; Μήπως σας εμποδίζει;

-Τώρα όχι. Αλλά προ τινός υπέστημεν φοβερόν κατατρεγμόν τον οποίον υπεκίνουν μερικοί τρίτοι. Εβγήκαν τότε αποφάσεις απαγορευτικαί δια την εξάσκησιν του επαγγέλματός μας και εδικαιολογήθη η δίωξις εκείνη εκ του ότι το αθώο γάλα των αιγών μας μεταδίδει δήθεν διαφόρους ασθενείας!

-Είχανε ακουσθή ποτέ κρούσματα ασθενειών από το γάλα σας;

-Ποτέ, ουδέποτε! Μισόν αιώνα πουλιέται το γάλα και δεν έχει ακουσθή το παραμικρόν.

-Σας επετράπη επί τέλους η ελευθέρα εργασία;

-Ευτυχώς ναι. Σημειώστε δε ότι μας εβοήθησαν και αι εκάστοτε αστυνομικαί διευθύνσεις του Πειραιώς.

-Έχετε καμμίαν σωματειακήν οργάνωσιν;

-Ναι. Έχομεν σωματείον, ωργανομένον αρκετά καλά. Μάλιστα ετοιμαζόμεθα δι’ αρχαιρεσίας κατ’ αυτάς.

-Εις ποίους κεντρικούς δρόμους απαγορεύεται κ. Παπά η κυκλοφορία σας;

-Περί τον Ηλεκτρικόν σιδηρόδρομον, την οδό Τσαμαδού, Σωκράτους, Τερψιθέαν και την Τρούμπαν.

Αρχίζει πια να βραδυάζη. Και καθώς ο φωτογραφικός μας φακός αποθανατίζει τον συμπαθή πρόεδρον με τις κατσίκες του που συνεχίζουν μίαν αγνήν παράδοσιν δεκαετηρίδων, εις όφελος της υγείας των κατοίκων, τα παιδάκια της γειτονιάς με αλλαλαγμούς υποδέχονται το πέρασμα του μικρού κοπαδιού.

Τι ποίησις χαριτωμένη!».

«Η Ελληνική», 1932
http://paliaathina.com/gr/

Recommended For You