Τι ισχύει στα πεντάμηνα Κοινωφελούς για ωράριο ατυχήματα και άλλα

imagesΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜ/ΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ.
Αθήνα, 09/09/2015
Αρ. Πρωτ.: 414

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ: Διοικήτρια Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) κα Μαρία Καραμεσίνη, Διοικήτρια
ΚΟΙΝ: Πρόεδρο της ΚΕΔΕ κ. Γ. Πατούλη
Ταχ. Δ/νση : Κοραή 4, 105 64 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 5271159, 2105203524
Πληροφορίες : Σ. Πετράκου, Κ. Εξερτζόγλου
e-mail : spetrakou@mou.gr, kexertzoglou@mou.gr

ΘΕΜΑ: Δημόσια Πρόσκληση 2/2015 Κοινωφελούς Εργασίας

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος περί Κοινωφελούς εργασίας, της Δημόσιας Πρόσκλησης 2/2015 και των διαφόρων θεμάτων που έχουν προκύψει κατά την διαδικασία θα θέλαμε να σας θέσουμε τα παρακάτω ζητήματα υπόψη σας:

1) Σύμφωνα με το αριθμ. 51494/25-06-2015 έγγραφο σας, μας ενημερώσατε ότι από την Δημόσια Πρόσκληση 2/2015 οι αδιάθετες θέσεις ανήρχοντο σε 1.326. Με βάση την παραπάνω ενημέρωση προχωρήσαμε σε τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και εγκρίθηκαν 31.107 θέσεις ωφελουμένων. Ωστόσο σύμφωνα με το αρ. 5.9949/28-07-2015 έγγραφο σας προκύπτει ότι οι ωφελούμενοι ανέρχονται σε 31.219, ήτοι 112 θέσεις περισσότερες. Σας ενημερώνουμε ότι θα προχωρήσουμε σε τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου Πράξης.

2) Παρότι ο ΟΑΕΔ έχει ενημερωθεί ότι έχουν συμβεί εργατικά ατυχήματα στο πλαίσιο της υλοποίησης της Δημόσιας Πρόσκλησης 2/2015, τα ΚΠΑ δεν εφαρμόζουν τις οδηγίες τις οποίες έχετε λάβει από εμάς ως Δικαιούχο της Πράξης και Υπεύθυνο κατά το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ. Για τον λόγο αυτό υπογραμμίζουμε εκ νέου ότι ο ωφελούμενος ο οποίος υπέστη εργατικό ατύχημα και διαθέτει τα κατάλληλα ιατρικά δικαιολογητικά δεν εκπίπτει του προγράμματος και ο Επιβλέπων Φορέας δεν υποχρεούται σε εφαρμογή του Άρθρου 8, παράγραφος 3, 4ο εδάφιο της ΚΥΑ καθότι το εν λόγω εδάφιο δεν συμπεριλαμβάνει το εργατικό ατύχημα. Κατά συνέπεια οι ωφελούμενοι, οι οποίοι υπέστησαν εργατικό ατύχημα συνεχίζουν να αμείβονται χωρίς καμία διακοπή και χωρίς υποχρέωση να αναπληρώσουν τις ημέρες κατά τις οποίες απουσιάζουν λόγω του εργατικού ατυχήματος από την θέση που έχουν τοποθετηθεί.

Συμπερασματικά και σε ότι αφορά το πεδίο εφαρμογής του τελευταίου εδαφίου της πρώτης παραγράφου του άρθρου 8, σημείο 3 τονίζεται ότι: Η μη εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας αφορά περιοριστικά στα ποσά που καταβάλλονται από τον ΟΑΕΔ στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα. Δηλαδή, πρόκειται αυστηρά για το οικονομικό όριο στο οποίο υποβάλλεται ο ΟΑΕΔ, λόγω του συγκεκριμένου προϋπολογισμού της Πρόσκλησης.

Τονίζεται ότι σε καμία περίπτωση δεν αναστέλλονται οι ευθύνες και οι υποχρεώσεις των επιβλεπόντων φορέων, καθώς και οι θεμελιώδεις έννοιες της Εργατικής νομοθεσίας και της προστασίας των εργαζομένων.

3) Επιπροσθέτως επαναλαμβάνουμε το σημείο 1 του αριθμ. 319/29-07-2015 εγγράφου μας με τίτλο: ”ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 2/2015 ΤΟΥ ΟΑΕΔ’’ ήτοι: «Το ωράριο εργασίας των ωφελουμένων θα ακολουθεί το ωράριο που έχουν οι μόνιμοι εργαζόμενοι στους Δήμους με την ίδια ειδικότητα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.»

Για τα σημεία 2 και 3 παρακαλείσθε να ενημερωθούν άμεσα τα κατά τόπους ΚΠΑ του ΟΑΕΔ, καθώς επίσης και οι επιβλέποντες φορείς.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΛΙΚΙΑ

Recommended For You