Τα 10 tips του αφοσιωμένου συζύγου εν έτει 1928

Μετά τον Δεκάλογο και τον Εικοσάλογο των υποχρεώσεων της καλής συζύγου με τους οποίους διασκέδαζε ο αρσενικός πληθυσμός της Παλιάς Αθήνας ήρθε φαίνεται και το πλήρωμα του χρόνου να ακούσουν κι’ αυτοί τις δικές τους υποχρεώσεις!

«Ευρέθη και νέος Μωυσής, δια τον γάμον τουλάχιστον. Έγραψε τον δεκάλογον, τον οποίον πρέπει να τηρή ο “καλός σύζυγος” απέναντι της συζύγου του. Είνε περιττόν να λεχθή ότι είναι θηλυκός ο συγγραφεύς, αφού έχει καθήκοντα εις τον γάμον μόνον ο άνδρας, όλα δε τα δικαιώματα η γυναίκα. Προήλθε, λοιπόν, ο δεκάλογος-δεκάψαλμος του “καλού συζύγου” από την αμερικανίδα μις Μπαίικερ.

Έχει αρκετήν πείραν η συγγραφεύς, διότι είνε αρκετά ώριμος. Ηθέλησε να ευεργετήση τας ομοφύλους της εξ όσων εδιδάχθη εκ πείρας και συνέταξε τας δέκα εντολάς, τας οποίας οφείλει να τηρή απαρεγκλίτως πας σύζυγος. Αφού ετυράννησε τον ιδικόν της, ζητεί να τυραννήση και άλλους συζύγους. Ας ακούσωμεν τας εντολάς, νυμφευμένοι αλλά και ανύμφευτοι, διότι ουδείς γνωρίζει τι δύναται να του συμβή…

1ον Θα ζήσης φρόνιμος μέχρι του γάμου σου!
Μόνον, λοιπόν, διότι είνε ενδεχόμενον να αποκτήση κανείς κάποιαν ημέραν το βάσανον της ζωής του, οφείλει να διάγη φρόνιμα και προηγουμένως. Τόσην αναδρομικήν δύναμιν δεν είχε ο σκληρότερος των νόμων, που εγνώρισαν οι άνθρωποι.

2ον Θα μετέχης κατά το ήμισυ εις τας οικιακάς ασχολίας.
Επομένως, οφείλομεν να μανθάνωμεν προ του γάμου μας ραπτικήν, μαγειρικήν, ζαχαροπλαστικήν κτλ., τας οποίας είναι περιττόν να μανθάνουν αι γυναίκες, αφού θα τας ασκώμεν ημείς, κατά το ήμισυ βέβαια, αλλά τι γίνεται σωστόν σήμερον εις τον οικιακόν βίον.
3ον Δεν θα κάμης τίποτε, το οποίον θα ειμπορή να εξάψη την ζηλοτυπίαν μου.
Εν τοιαύτη περιπτώσει, δεν οφείλει σύζυγος να εμφανισθή προ της συζύγου του ούτε με καινούργιο ψαθάκι, διότι πάραυτα θα εξαφθή η ζηλοτυπία της και θα του ζητήσει τέσσαρα καινούργια καπέλλα, το ολιγώτερον.

4ον Δεν θα έχης κανέν μυστικόν από εμέ και θα έχω το δικαίωμα να ανοίγω το ταχυδρομείον σου.
Ουδείς σύζυγος θα έχη αντίρρησιν εις την εντολήν ταύτην, αφού θα επιμένη η σύζυγός του να μανθάνη πόσα κάμνει χρέη προς διατήρησίν της.

5ον Δεν θα μεθάς, ούτε θα καπνίζης υπερβολικώς.
Αλλά αν δεν μεθά ο σύζυγος, πως θα μανθάνη η σύζυγος τα μυστικά του; Περιττεύει η δευτέρα σύστασις, αφ’ ότου υπερετιμήθησαν τα σιγαρέττα τόσον πολύ.

6ον Θα είσαι ακριβής εις τας συναντήσεις σου.
Δηλαδή, θα περιμένη ο σύζυγος περισσότερον από πέντε ώρας την σύζυγόν του πάντοτε;
7ον Θα με συνοδεύης εις τους χορούς και τα θέατρα.
Φυσικά οφείλει να είνε η σύζυγος διαρκώς κολλητσίδα εις τον σύζυγον. Επιτρέπεται εις τον σύζυγον να πηγαίνει μόνος εις το ενεχυροδανειστήριον.

8ον Θα είσαι πάντοτε καθαρός, όταν θα εξέρχεσαι μαζί μου.
Ελησμονήθη κάποια ουσιώδης λεπτομέρεια εις την εντολήν ταύτην. Πρέπει να έχη το σακκάκι του συζύγου όλα τα κουμπιά του; Αλλά ποιος θα του τα ράπτη;

9ον Θα με βοηθής εις την ανατροφήν των τέκνων μας.
Υπό τον απαράβατον όρον, να μένουν τα τέκνα τον περισσότερον καιρόν με τον πατέρα, ενώ θα γυρίζη η μήτηρ εις τα μαγαζιά και τα δημόσια θεάματα, ακροάματα.

10ον Θα φαίνεσαι, πάντοτε, μειδιών ενώπιόν μου.
Τοιαύτην αξίωσιν, είπε αναγνώστης του περιφήμου δεκαλόγου, δεν θα είχε ούτε δήμιος από το θύμα του.»

(“Θεατής”, αντιγραφή και σχόλια “Ο Καρυοθραύστης”, Ιούνιος 1928)

(σ.σ. Και φυσικά, κάθε παράλειψη εφαρμογής του Δεκάψαλμου οδηγεί σε… Εξάψαλμο!)

Πηγή: www.paliaathina.com
* Από τον Θωμά Σιταρά (Αθηναιογράφος)

Recommended For You