Παρατείνεται έως και την Τετάρτη η τραπεζική αργία

imagesΠαρατείνεται μέχρι και την Τετάρτη η τραπεζική αργία με νεώτερη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών.

Οι τράπεζες θα είναι κλειστές – εκτός από τα υποκαταστήματα που εξυπηρετούν τους συνταξιούχους – ενώ το ημερήσιο όριο ανάληψης παραμένει στα 60 ευρώ

Σημειώνεται, ότι η ΕΚΤ διατήρησε σήμερα αμετάβλητο το ύψος της έκτακτης ρευστότητας, μέσω ELA, στα περίπου 89 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΕΚΤ θα επανεξετάσει την αύξηση του ELA εντός της εβδομάδας και αφού έχει προηγηθεί η ψήφιση από τη Βουλή των πρώτων νομοσχεδίων στο πλαίσιο της συμφωνίας στη Σύνοδο Κορυφής

Η σχετική υπουργική απόφαση αναφέρει:

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Θέμα: “Παράταση διάρκειας τραπεζικής αργίας βραχείας διάρκειας”

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. της παραγράφου 1 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 28ης Ιουνίου 2015 “Τραπεζική αργία βραχείας διαρκείας” (Α’ 65), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την από 30 Ιουνίου 2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 66) και ισχύει,
β. του π.δ. 111/2014 “Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών” (Α’ 178), όπως ισχύει,
δ. του π.δ. 45/2015 “Διορισμός Υπουργού Οικονομικών” (Α΄73),
ε. του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 “Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα” (Α΄98 )
2. Τις αρ. ΓΔΟΠ0000937ΕΞ 2015/ΧΠ 2256/6.7.2015 “Παράταση τραπεζικής αργίας” (Β΄1391) και αρ. ΓΔΟΠ0000945ΕΞ 2015/ΧΠ 2261/8.7.2015 “Παράταση διάρκειας τραπεζικής αργίας βραχείας διάρκειας και ρύθμιση θεμάτων συναλλαγών κατά τη διάρκεια αυτής” (Β΄1420) αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.
3. Την ανάγκη να παραταθεί περαιτέρω η διάρκεια της τραπεζικής αργίας για την προστασία του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος και της ελληνικής οικονομίας εν γένει από την έλλειψη ρευστότητας και να ρυθμισθούν θέματα τραπεζικών συναλλαγών κατά τη διάρκεια αυτής.
4. Την εισήγηση του Συμβουλίου Συστημικής Ευστάθειας.
5. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Παρατείνεται έως και 15 Ιουλίου 2015 η διάρκεια της τραπεζικής αργίας που κηρύχθηκε με την από 28 Ιουνίου 2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου “Τραπεζική Αργία βραχείας διάρκειας” (Α’ 65), όπως ισχύει και παρατάθηκε με τις αρ. ΓΔΟΠ0000937ΕΞ 2015/ΧΠ 2256/6.7.2015 “Παράταση τραπεζικής αργίας” (Β΄1391) και αρ. ΓΔΟΠ0000945ΕΞ 2015/ΧΠ 2261/8.7.2015 “Παράταση διάρκειας τραπεζικής αργίας βραχείας διάρκειας και ρύθμιση θεμάτων συναλλαγών κατά τη διάρκεια αυτής” (Β΄1420) αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ο Υπουργός
Ευκλείδης Τσακαλώτος

Recommended For You