Παγκόσμια Εκστρατεία κατά της απαγόρευσης της δράσης των Μαρτύρων του Ιεχωβά στην Ρωσία

Στις 15 Μαρτίου 2017, το Υπουργείο Δικαιοσύνης στη Ρωσία κατέθεσε αίτημα στο Ανώτατο Δικαστήριο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, επιδιώκοντας «να ανακηρύξει τη θρησκευτική οργάνωση, το Διοικητικό Κέντρο των Μαρτύρων του Ιεχωβά, εξτρεμιστική, να απαγορεύσει τη δραστηριότητά της και να προβεί στη διάλυσή της». Μια απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου υπέρ αυτού του αιτήματος θα είχε ολέθριες συνέπειες για όλους τους Μάρτυρες του Ιεχωβά στη Ρωσία.

Το Διοικητικό Κέντρο και 400 τοπικά νομικά πρόσωπα τα οποία χρησιμοποιούνται για να έχουν στην ιδιοκτησία τους ή να νοικιάζουν Αίθουσες Βασιλείας θα διαλύονταν. Αυτό σημαίνει ότι η περιουσία του γραφείου τμήματος στην Αγία Πετρούπολη και Αίθουσες Βασιλείας σε όλη τη χώρα θα μπορούσαν να κατασχεθούν από το Κράτος. Επιπλέον, καθένας από τους 170.000 και πλέον Μάρτυρες θα μπορούσε να διωχθεί ποινικά απλώς επειδή συναθροίζεται για λατρεία, διαβάζει την Αγία Γραφή μαζί με άλλους ή μιλάει σε άλλους για την πίστη του.

Ο «Ομοσποδιακός Νόμος Περί Εξτρεμιστικής Δράσης» εφαρμόζεται εσφαλμένα στους Μάρτυρες του Ιεχωβά στη Ρωσία. Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά αγωνίζονται να είναι καλοί πολίτες. Είμαστε παγκόσμια γνωστοί για τις ειρηνικές μας δραστηριότητες, και σε καμία περίπτωση δεν θα καταφεύγαμε ποτέ σε οποιαδήποτε δραστηριότητα θα μπορούσε βάσιμα να χαρακτηριστεί «εξτρεμιστική» ή εγκληματικής φύσης.

Η δραστηριότητα των Μαρτύρων του Ιεχωβά και τα έντυπα που παράγουμε προάγουν την αγάπη για τον Θεό και τον πλησίον, την αγάπη για την οικογένεια, καθώς και τον σεβασμό προς τις κυβερνήσεις. Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα «εξτρεμιστικό» ή εγκληματικό σε αυτές τις Βιβλικές εκδόσεις.

Εκφράζουμε την ελπίδα ότι οι αρχές της Ρωσίας θα σταματήσουν τη νομική δράση που λαμβάνεται εναντίον του γραφείου τμήματος και των εκκλησιών στη Ρωσία, ώστε οι αδελφοί και οι αδελφές μας να μπορούν να συνεχίσουν ανεμπόδιστα να συγκεντρώνονται ειρηνικά για τις Χριστιανικές συναθροίσεις τους. Εκφράζοντας την εκτίμηση μας για τους νόμους της κυβέρνησης της Ρωσίας οι οποίοι εγγυώνται τη θρησκευτική ελευθερία σε όλους τους πολίτες της.

Открытое письмо правительства и чиновникам российского правительства

15 марта 2017 года, Министерство юстиции в России подал заявление в Верховный Суд Российской Федерации, стремясь «объявить религиозную организацию административного центра Свидетелей экстремистскими Иеговы, запретить деятельность и приступить к его ликвидации.» Решение Верховного суда в пользу этого запроса будет иметь разрушительные последствия для всех Свидетелей Иеговы в России.

Центр управления 400 местные организации, которые привыкли владеть или арендовать Залы Царства будут распущены. Это означает, что имущество филиала в Санкт-Петербурге и Залов Царства по всей стране могут быть конфискованы государством. Кроме того, каждый из 170000 плюс свидетелей может быть привлечен к ответственности просто потому, что congregates поклоняться, читать Библию с другими или говорить другим о своей вере.

«Закон Omospodiakos экстремистская Действие On«ошибочно применяется Свидетелей Иеговы в России. Свидетели Иеговы стремятся быть хорошими гражданами. Мы известны во всем мире для нашей мирной деятельности, и ни в коем случае не будем прибегать к какой-либо деятельности, которая может быть обоснованно охарактеризовать как «экстремистские» или криминальный характер.

Деятельность Свидетелей Иегов и формы для производства приемной любви к Богу и ближнему, любовь к семье и уважения к власти. Там нет абсолютно ничего «экстремистский» или криминального в этих версиях Библии.

Мы выражаем надежду на то, что российские власти прекратить правовые действия, предпринятые против офиса отдела и церквей в России, так что наши братья и сестры могут продолжать беспрепятственно собираться мирно для христианских собраний. Выражая нашу признательность российских государственных законов, которые гарантируют свободу вероисповедания для всех своих граждан.

Πρόεδρος της Ρωσίας Vladimir Vladimirovich Putin
Πρωθυπουργός της Ρωσίας Dmitry Anatolyevich Medvedev
Γενικός Εισαγγελέας Yury Yakovlevich Chayka
Υπουργός Δικαιοσύνης Alexander Vladimirovich Konovalov
Υπουργός Εξωτερικών Sergey Viktorovich Lavrov
Πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου Viacheslav Mikhailovich Lebedev

Recommended For You