Οδηγός καλή συμπεριφοράς για τις γυναίκες του 1912

«Η γυνή επλάσθη προς τον οικογενειακόν βίον και την οικογενειακήν εστίαν» έγραφε η Γαλλίδα Girardin Camille στο βιβλίο της νοικοκυράς που έγινε… best seller στην Αθήνα των αρχών του 20ου αιώνα

Το βιβλίο της Γαλλίδας Girardin Camille: «Η οικοδέσποινα και το βιβλίο της νοικοκυράς», μεταφράστηκε στα Ελληνικά και κυκλοφόρησε γύρω στο 1900 στην Αθήνα. Καθηγήτρια «εν τοις Παρθεναγωγείοις της Γαλλίας» η Camille επηρέασε με τα γραφόμενά της ουκ ολίγες ελληνικές οικογένειες.

Ιδού μερικά χαρακτηριστικά αποσπάσματα του βιβλίου της:

«Μετά τα καθήκοντα της συζύγου και της μητρός έτερος τίτλος περιβάλλει την γυναίκα δια πραγματικής βασιλείας, ούτος δ’ έστιν ο της οικοδεσποίνης.

Από της οικοδεσποίνης εξαρτώνται η εσωτερική ευημερία, η υγίεια των τέκνων και η ευδαιμονία του συζύγου. Αύτη φροντίζει περί του ωραίου και περί του καλού, διότι η διευθέτησις της κατοικίας αυτής ομοιάζει προς καλλιτέχνημα, ο αύτη εκτελεί και επαναλαμβάνει καθ’ εκάστην.

Η καλή οικοδέσποινα δείται πάντων των γυναικείων προσόντων, ήγουν της τάξεως, της λεπτότητος, της αγαθότητος, της προσοχής και της πραότητος. Αύτη ανορθοί τας κλονησθείσας περιουσίας, αύτη οίδε να μεταβάλλη την ευπορίαν εις πλούτον και το αυστηρώς απαιτούμενον εις ευπορίαν…

… Η γυνή επλάσθη προς τον οικογενειακόν βίον και την οικογενειακήν εστίαν, ης έστιν η δύναμις και ο στολισμός. Αυτή απόκεινται η εσωτερική του οίκου διοίκησις και η διακυβέρνησις της οικογενείας, και τούτο ακριβώς αποτελεί την δόξαν και τον προορισμόν αυτής…»

Κατόπιν όλων αυτών, Κυρίες και Κύριοι αναγνώστες, σας παρουσιάζω με συστηματικό τρόπο τα καθήκοντα της ιδεώδους μνηστής για να μη λένε μετά δεν ήξερα και τις λοιπές σαχλές δικαιολογίες. Βοηθήστε και εσείς να ξεκαθαρίσει το τοπίο!

Η ιδεώδης λοιπόν μνηστή οφείλει:

1. Να έχει ευθυτενές σώμα
2. Να είνε καλοκαμωμένη
3. Να έχει καλήν υγείαν
4. Να κοιμάται ενωρίς
5. Να είνε μετριόφρων
6. Να έχει υψηλά ιδεώδη
7. Να παρακολουθή τας διαλέξεις
8. Να αναγιγνώσκη τα καλά βιβλία
9. Να αγαπά τα σοβαρά θεατρικά έργα
10. Να θαυμάζη τα μελοδράματα
11. Να έχει καλούς τρόπους εις την τράπεζαν
12. Να αποφεύγη τα φλερτ
13. Να έχει κοινωνικήν φιλοδοξίαν
14. Να απεχθάνεται τα μάταια καλλωπίσματα
15. Να είνε οικοκυρά
16. Να αγαπά τα παιδιά
17. Να σπουδάζη την φύσιν του συζύγου

Μεγάλη προσοχή τώρα! Δεν οφείλει:

1. Να περιμένη να αγαπηθή
2. Να γευματίζη αργά
3. Να επιζητή τας διασκεδάσεις
4. Να ενθαρρύνη τας εις ακαταλλήλους ώρας επισκέψεις
5. Να υποστηρίζει τα άτακτα έργα
6. Να πίνη και να καπνίζη
7. Να ψυμμιθιούται (εννοούμε να καλλωπίζεται υπέρμετρα)
8. Να εννοή τους ήκιστα αξιοσύστατους άνδρας
9. Να κοιμάται εις το θέατρον
10. Να αμελή τα παιδιά
11. Να είνε αυθάδης προς τους γονείς της
12. Να μυκτηρίζει τον σύζυγόν της
13. Να είνε υπερβολικά ποιητής ή καλλιτέχνης
14. Να αγαπά υπερμέτρως τον αθλητισμό
15. Να σκέπτεται πάντοτε τας τουαλέττας (εννοούμεν τα φορέματα)
16. Να ενδύεται με εξαιρετικήν επιτήδευσιν
17. Να είνε άστατος και καγχαστική

Αυτά αντιγράψαμε από την εφημερίδα «Αθήναι» του 1912. Συμφωνούμε απεριόριστα και επαυξάνουμε και περιμένουμε και την δική σας άποψη.

Θωμάς Σιταράς (Αθηναιογράφος)
http://www.protothema.gr

Recommended For You