ΟΑΕΔ οδηγίες για την πρόσληψη επιτυχόντων στα 5μηνα

imagesΤαυτόχρονα με την ανάρτηση, κάθε φορά, των Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Ανέργων, οι αρμόδιοι υπάλληλοι των ΚΠΑ2 -στα οποία είναι εγγεγραμμένοι οι ωφελούμενοι- καλούν άμεσα και με κάθε πρόσφορο μέσο (έγγραφη πρόσκληση, e-mail ή τηλεφωνικά) τους ωφελούμενους που έχουν επιλεγεί και που διατηρούν κατά την ημερομηνία της υπόδειξης την ιδιότητα του ανέργου. Οι ωφελούμενοι καλούνται να προσέλθουν στις αρμόδιες Υπηρεσίες (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ και να παραλάβουν συστατικό σημείωμα προκειμένου να υποδειχθούν στους Επιβλέποντες Φορείς, εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών από την ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων.

Στο συστατικό σημείωμα, εκτός από τα στοιχεία του ωφελούμενου, αναφέρεται ρητά ότι η πρόσληψη γίνεται στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ», καθώς και το ταμείο συγχρηματοδότησης, ανάλογα με τα αναφερόμενα στην εκάστοτε Δημόσια Πρόσκληση. (Το υπόδειγμα θα αναζητηθεί από το σχετικό πεδίο του ΟΠΣ).

Επίσης, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ωφελουμένων στο πλαίσιο της καταβολής των πληρωμών τους, ο αριθμός καταθετικού λογαριασμού ΙΒΑΝ με πρώτο δικαιούχο τον ωφελούμενο θα πρέπει να προσκομίζεται κατά τη διαδικασία της υπόδειξης.

2. Οι επιλεγέντες θα πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως μετά την υπόδειξη τους, στον Επιβλέποντα Φορέα στον οποίο θα απασχοληθούν, όλα τα προβλεπόμενα από την οικεία πρόσκληση δικαιολογητικά για τα γενικά και τα ειδικά τυπικά προσόντα πρόσληψης, πρωτότυπα ή σε επικυρωμένα αντίγραφα, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην κάθε Δημόσια Πρόσκληση, ανάλογα με τις ζητούμενες ειδικότητες, αμέσως μετά την υπόδειξη τους από
το αρμόδιο ΚΠΑ2.

Επίσης, θα πρέπει να προσκομίζονται:

  • α) νομιμοποιητικό έγγραφο της ταυτότητάς τους,
  • β) αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ),
  • γ) αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ),
  • δ) αριθμός Μητρώου ΙΚΑ-ΑΤΑ,
  • ε) αριθμός τραπεζικού λογαριασμού ΙΒΑΝ, όπου ο ωφελούμενος να εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος. Τα ανωτέρω είναι απαραίτητα για την συμπλήρωση, από τον επιβλέποντα φορέα, του εντύπου Ε3 στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ/ ΕΤAM).

Οι ωφελούμενοι που έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευση τους στην αλλοδαπή, όπου απαιτείται, προσκομίζουν για την απόδειξη της βαθμίδας ή/και ειδικότητας εκπαίδευσης τους, βεβαιώσεις ισοτιμίας ή αντιστοιχίας από τους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εκάστοτε Δημόσια Πρόσκληση και στα σχετικά Παραρτήματα, άμεσα. Δεν παραμένει, σε καμία περίπτωση, η διαδικασία υπόδειξης ή πρόσληψης σε εκκρεμότητα πέραν της προθεσμίας των δεκαπέντε (15) ημερών από τη σχετική γνωστοποίηση.

Κρίσιμος χρόνος συνδρομής των προσόντων που αξιολογούνται κατά την πρόσληψη των ωφελουμένων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στην εκάστοτε Δημόσια Πρόσκληση.

Κατά τη διάρκεια των αναφερόμενων προθεσμιών, τα ΚΠΑ2 που πραγματοποιούν τις υποδείξεις, έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης της πορείας των υποδείξεων -προσλήψεων από τους Επιβλέποντες Φορείς.

Σε περίπτωση που οι υποδειχθέντες άνεργοι δεν αποδέχονται τη θέση εργασίας για την οποία υπέβαλαν αίτηση, διαγράφονται οριστικά από τον ισχύοντα Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων και το μητρώο εγγεγραμμένων ανέργων του ΟΑΕΔ.

Εάν ωφελούμενοι δεν ανταποκριθούν στις ανωτέρω προσκλήσεις εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, τα αρμόδια ΚΠΑ2 προχωρούν, με σχετική αναφορά στους χρόνους μη εμφάνισης ή επιστροφής έγγραφης πρόσκλησης ως αζήτητης, ή μη αποδοχής της υπόδειξης, στη διαγραφή τους από τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης και στη διαγραφή του από τη μητρώο εγγεγραμμένων ανέργων του Οργανισμού υπόδειξη του επιλαχόντα.

Η Υπηρεσία (ΚΠΑ2) προβαίνει στις αναφερόμενες ενέργειες, αφού προηγουμένως διασταυρώσει, για κάθε περίπτωση, τους λόγους της μη αποδοχής της πρόσληψης ή της μη ανταπόκρισης στις προσκλήσεις.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που προκύψει ότι η άρνηση της τοποθέτησης στηρίζεται σε λόγους που δεν οφείλονται στο πρόσωπο του ωφελουμένου αλλά στον Επιβλέποντα Φορέα, ο ωφελούμενος δεν διαγράφεται από το μητρώο των εγγεγραμμένων ανέργων,, ενώ η θέση παραμένει κενή.

3. Ο Επιβλέπων Φορέας υποχρεούται να προβεί στην πρόσληψη των υποδειχθέντων από τα ΚΠΑ2 επιλεγέντων ανέργων σύμφωνα με το άρθρο 7.2 της με αριθμ. 3.24641/Οικ. 3.1574 (ΦΕΚ/Β’/27-08-2013) οικείας ΚΥΑ, με ηλεκτρονικό τρόπο, μέοω του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία γνωοτοποίηοης της υπόδειξης. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε κάθε περίπτωση, η προθεσμία για την ηλεκτρονική αναγγελία πρόσληψης είναι το αργότερο την ίδια ημέρα της πρόσληψης και πάντως πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τον ωφελούμενο. Επισημαίνεται ότι στο σχετικό Έντυπο Ε3 της ηλεκτρονικής πρόσληψης δεν απαιτείται η υπογραφή του ωφελούμενου (βλ. Παράρτημα).

Ο Επιβλέπων Φορέας διατηρεί το δικαίωμα να αναζητήσει οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της πρόσληψης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Καμία αναγγελία πρόσληψης με άλλο τρόπο εκτός από τον ανωτέρω περιγραφόμενο δεν γίνεται δεκτή. Σε αντίθετη περίπτωση, η δαπάνη δεν θα μπορεί να είναι επιλέξιμη και οι θέσεις θα παραμείνουν κενές. Στο συνημμένο Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος, περιγράφεται η ηλεκτρονική υποβολή της αναγγελίας των προσλήψεων.

Σε περίπτωση που ο Επιβλέπων Φορέας βρίσκεται σε διαφορετική περιοχή από την Υπηρεσία τοποθέτησης, οι υποδείξεις των ωφελουμένων μπορούν να γίνονται στην Υπηρεσία τοποθέτησης του Επιβλέποντα Φορέα. Οι Υπηρεσίες τοποθέτησης, στις περιπτώσεις αυτές, αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συνδράμουν στη διαδικασία ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής πρόσληψης των ωφελουμένων από τον Επιβλέποντα Φορέα.

Οι προσληφθέντες αναγράφονται σε πίνακα που αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Επιβλέποντα Φορέα.

Ο Επιβλέπων Φορέας έχει την ευθύνη της τοποθέτησης των ωφελουμένων σε τομείς δραστηριότητας και περιοχές αρμοδιότητάς του, σύμφωνα με την σχετική παράγραφο των Δημοσίων Προσκλήσεων και σύμφωνα με τις περιγραφόμενες προϋποθέσεις των σχετικών ειδικοτήτων στο πλαίσιο του ασφαλιστικού πακέτου κάλυψης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ & ΕΤΕΑ με κωδικό 101.

Ο Επιβλέπων Φορέας, για τις περιπτώσεις των υποδειχθέντων ανέργων οι οποίοι δεν αποδέχονται τη θέση εργασίας ή δεν προσκομίζουν τα αιτούμενα δικαιολογητικά εντός 15 ημερών από την ημερομηνία υπόδειξής τους, ενημερώνει σχετικά το ΚΠΑ2 του Ο.Α.Ε.Δ. της έδρας του και δύναται με ηλεκτρονικό αίτημά του να ζητήσει την αντικατάστασή τους.

Στην περίπτωση που Επιβλέπων Φορέας δεν αποδεχθεί υποδειχθέντα από το ΚΠΑ2 άνεργο που πληροί τις προϋποθέσεις τοποθέτησης, η συγκεκριμένη θέση παραμένει κενή και δεν υποδεικνύεται ωφελούμενος από τους επιλαχόντες.

Για την εφαρμογή και εκτέλεση του προγράμματος, οι Επιβλέποντες Φορείς υποχρεούνται να διασφαλίζουν την υγιεινή και ασφάλεια των ωφελουμένων στον τόπο παροχής εργασίας.

Με τη λήξη του προγράμματος, οι ωφελούμενοι απολύονται αυτοδικαίως, χωρίς καμία αποζημίωση και χωρίς να απαιτείται η έκδοση διαπιστωτικής πράξης, όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις της παρ. ΙΔ1 του ν. 4152/2013.

Αντίθετα, στις περιπτώσεις που προκύπτουν τυχόν μεταβολές στην εργασιακή κατάσταση του ωφελουμένου, όπως οικειοθελής αποχώρηση κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος ή καταγγελία σύμβασης ορισμένου χρόνου κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, τότε α) στην οικειοθελή αποχώρηση, για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα ο Επιβλέπων Φορέας μπορεί να αιτηθεί την υπόδειξη από τον ΟΑΕΔ του επιλαχόντα και β) η θέση θα παραμείνει κενή μετά την καταγγελία σύμβασης ορισμένου χρόνου, εφόσον δεν οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο.

Recommended For You