ΟΑΕΔ Αλλαγές στην Κοινωφελή Εργασία – Θεσπίζεται νέο ωράριο εργασίας και μισθός

imagesΤι αλλάζει στην Κοινωφελή Εργασία ΟΑΕΔ – Θεσπίζεται βραδινή εργασία με αυξημένο μισθό

Αλλαγές και νέες ρυθμίσεις για το πρόγραμμα της Κονωφελούς Εργασίας ΟΑΕΔ προβλέπει το νομοσχέδιο που κατέθεσε στην βουλή η κυβέρνηση για τα μέτρα απο το «παράλληλο πρόγραμμα» με τίτλο «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Ορίζεται η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων, ως ο φορέας κατάρτισης των Προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα για την απασχόληση ανέργων σε Δήμους και Περιφέρειες ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες, αντί του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), που ισχύει σήμερα.

Προστίθενται στα κριτήρια επιλογής κατάταξης και μοριοδότησης των ωφελουμένων στα ανωτέρα προγράμματα, η ηλικιακή ομάδα του ανέργου και η εγγραφή τους στα Μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.

Για όσους ωφελούμενους απασχοληθούν κατά τη διάρκεια των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας σε βαριές και ανθυγιεινές εργασίες, η καταβολή στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ της αντίστοιχης εισφοράς αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.

Προβλέπεται εφεξής η αμοιβή και κατά τη βραδινή εργασία του προαναφερόμενου προσωπικού, οριζόμενη σε 24,76 Ευρώ ημερησίως και όχι υψηλότερη από 619 Ευρώ μηνιαίως για ωφελούμενους ηλικίας 25 ετών και άνω και σε 21,59 Ευρώ ημερησίως και όχι υψηλότερη από 539,75 Ευρώ μηνιαίως για ωφελουμένους κάτω των 25 ετών.

Επίσης παρέχεται η δυνατότητα στους συναρμόδιους Υπουργούς να προβλέπουν με απόφαση τους την επιβολή πρόσθετων κυρώσεων πέραν των οριζομένων στους επιβλέποντες φορείς, σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν, έναντι των ωφελουμένων στο χώρο απασχόλησης τους, κλπ.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου προβλέπονται τα κάτωθι:

Με την παρέλευση του προβλεπόμενου χρόνου του Προγράμματος, η σύμβαση εκάστου ωφελουμένου λύεται αυτοδικαίως, χωρίς οιαδήποτε αποζημίωση χωρίς να απαιτείται η έκδοση διαπιστωτικής πράξης».

Οι καθαρές αμοιβές ορίζονται, κατά παρέκκλιση της ισχύουσας νομοθεσίας α) για ωφελούμενους ηλικίας 25 ετών και άνω σε 19,81 Ευρώ ημερησίως και όχι υψηλότερες από 495,25 Ευρώ μηνιαίως και σε 24,76 Ευρώ ημερησίως για βραδινή εργασία και όχι υψηλότερες από 619 Ευρώ μηνιαίως, και β) για ωφελούμενους ηλικίας κάτω των 25 ετών σε 17,27 Ευρώ ημερησίως και όχι υψηλότερες από 431,75 Ευρώ μηνιαίως και σε 21,59 Ευρώ ημερησίως για βραδινή εργασία και όχι υψηλότερες από 539,75 Ευρώ μηνιαίως.

Για όσους ωφελούμενους απασχοληθούν, κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας, σε βαριές και ανθυγιεινές εργασίες, η καταβολή στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. της αντίστοιχης εισφοράς του κλάδου βαρέων αποτελεί, επίσης, επιλέξιμη δαπάνη.

Κατά την διάρκεια του προγράμματος οι ωφελούμενοι δικαιούνται να απουσιάζουν δύο εργάσιμες ημέρες μηνιαίως. Οι ωφελούμενες σε κατάσταση κυοφορίας ή λοχείας, δικαιούνται να απουσιάζουν δεκατρείς (13) εργάσιμες ημέρες. Επίσης, κάθε γονέας παιδιού ηλικίας 4 έως 18 ετών δικαιούται να απουσιάζει δύο (2) ημέρες, σε ώρες ή ολόκληρη ημέρα κάθε φορά, προκειμένου να διευκολυνθεί για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης. Τις παραπάνω ημέρες απουσίας θα συνοδεύουν τα έντυπα αιτήσεων του ωφελούμενου και της έγκρισης του επιβλέποντος φορέα. Για τις παραπάνω ημέρες απουσίας δε θα περικόπτονται οι αποδοχές των ωφελούμενων του προγράμματος.

Εκτός από τα παραπάνω καταβαλλόμενα ποσά, ο Ο.Α.Ε.Δ. δεν υποχρεούται να καταβάλλει οποιαδήποτε άλλη παροχή ή ενίσχυση στους ωφελούμενους.

«Οι ωφελούμενοι υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ – ΕΤΕΑ με πλήρη ιατροφαρμακευτική κάλυψη.»

Για την εφαρμογή και εκτέλεση των προγραμμάτων της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου αυτής οι επιβλέποντες φορείς υποχρεούνται α) με πλήρη ευθύνη τους να διασφαλίζουν την ασφάλεια και υγεία των ωφελουμένων στον τόπο απασχόλησής τους ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας και στο ίδιο επίπεδο προστασίας που παρέχεται και στους άλλους εργαζόμενούς τους, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.) που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84 Α’) καθώς και τις ειδικότερες σχετικές διατάξεις και β) να απασχολούν τους ωφελούμενους στις ειδικότητεςγια τις οποίες έχουν προσληφθεί και εφόσον εξασφαλίσουν ότι είναι κατάλληλοι για την εργασία στην οποία θα απασχοληθούν. 7.2. Πέραν της εφαρμογής κυρώσεων, όπως των προβλεπομένων στα άρθρα 71 και 72 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. για τις αμέσως ανωτέρω περιπτώσεις, επί παραβάσεων των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν οι Επιβλέποντες Φορείς εντός του πλαισίου των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Απασχόλησης, οι συναρμόδιοι υπουργοί δύνανται, με κοινή απόφασή τους, να προβλέψουν την επιβολή και άλλων κυρώσεων στους Επιβλέποντες Φορείς.»

Οι τροποποιήσεις που εισάγονται με το αμέσως προηγούμενο άρθρο επηρεάζουν και καταλαμβάνουν τους όρους των τρεχουσών Προσκλήσεων, και θα ισχύσουν και για τις επόμενες Προσκλήσεις του Δικαιούχου (Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης

Recommended For You