Καταργείται ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων

Κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, ο οποίος αντικαθίσταται με τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, τοποθέτηση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων στον οποίο θα ανατεθεί η άσκηση της φορολογικής διοίκησης και ο έλεγχος των δημοσίων εσόδων αλλά και αύξηση των φόρων στα τσιγάρα, το υγραέριο κίνησης, το αγροτικό πετρέλαιο και μείωση της επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες προβλέπει το πολυνομοσχέδιο.

Ειδικότερα με τις νέες ρυθμίσεις:
– Ο Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών φέρνει αλλαγές στον τρόπο τήρησης των βιβλίων για τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες, στην έκδοση των φορολογικών στοιχείων με την καθιέρωση «ηλεκτρονικών τιμολογίων» ενώ καταργείται η υποχρέωση τήρησης ορισμένων πρόσθετων βιβλίων. Επίσης για αγορές αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας 3.000 ευρώ και άνω απαιτείται η τμηματική ή ολική εξόφληση να γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με επιταγή έκδοσης του λήπτη του στοιχείου. Με επιταγή του αγοραστή ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό αποκλειστικά και μόνο εξοφλούνται επίσης, μερικά ή ολικά, και τα φορολογικά στοιχεία 3.000 ευρώ και άνω, που αφορούν αγορές αγροτικών προϊόντων από πρόσωπο που παράγει τα προϊόντα αυτά.
– Τοποθετείται Γενικός Γραμματέας Δημοσίων εσόδων με πενταετή θητεία και υπερεξουσίες. Στον νέο Γενικό Γραμματέα θα μεταβιβασθούν σταδιακά αρμοδιότητες του υπουργού Οικονομικών, ή του καθ΄ύλην αρμόδιου υφυπουργού Οικονομικών, που συνδέονται με την άσκηση της φορολογικής διοίκησης. Στις αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων θα συγκαταλέγονται η εισήγηση στον υπουργό Οικονομικών του στρατηγικού σχεδιασμού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, όπως επίσης ποιοτικών και ποσοτικών στόχων και κριτηρίων αξιολόγησης των οργανικών μονάδων του υπουργείου Οικονομικών που υπάγονται στην αρμοδιότητά του και του προσωπικού τους, η επιλογή των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων και υπηρεσιών που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, ο έλεγχος και η εποπτεία των εργασιών της Γενικής Γραμματείας, η υποβολή προτάσεων νομοθετικών ρυθμίσεων ή εισηγήσεων μεταβολών στην οργάνωση και τη διάρθρωση των οργανικών μονάδων και υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας, καθώς και στην κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού, η μεταφορά διαθέσιμων πόρων μεταξύ των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας, η λήψη μέτρων για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την καταπολέμηση της διαφθοράς στις υπηρεσίες που υπάγονται στις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας, συμπεριλαμβανομένης και της κίνησης της διαδικασίας πειθαρχικής δίωξης, όπου και όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και η οργάνωση προγραμμάτων μετεκπαίδευσης και εξειδίκευσης του προσωπικού που υπάγεται στις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας.
Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων θα επιλέγεται και θα διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του υπουργού Οικονομικών, και έχει πενταετή θητεία. Ο Γενικός Γραμματέας θα λαμβάνει bonus ως ποσοστό επί των εισπράξεων της Γενικής Γραμματείας που υπερβαίνουν τον ετήσιο στόχο.
Αυξάνονται οι φόροι σε αγροτικό πετρέλαιο, υγραέριο κίνησης και τσιγάρα
– Αναπροσαρμόζεται ο συντελεστής ΕΦΚ, του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία από 21 ευρώ ανά χιλιόλιτρο σε 66 ευρώ ανά χιλιόλιτρο.
– Μειώνεται από 11% σε 6% ο κατʼ αποκοπή συντελεστής επιστροφής φόρου ΦΠΑ στους αγρότες.
– Αυξάνεται στα 330 ευρώ τα 1.000 χιλιόγραμμα ο φόρος στο υγραέριο κίνησης.
– Αυξάνεται η φορολογία στα τσιγάρα. Καθορίζονται οι συντελεστές φορολόγησης των τσιγάρων και προβλέπεται πάγιος φόρος ίσος με 80 ευρώ ανά φορολογική μονάδα (1.000 τεμάχια) τσιγάρων και αναλογικός φόρος ο οποίος ορίζεται στο 20% επί της λιανικής τιμής πώλησης των τσιγάρων.
Επίσης ορίζεται ότι το ελάχιστο ποσό του ειδικού φόρου κατανάλωσης ανέρχεται στα 115 ευρώ ανά φορολογική μονάδα. Αυξάνει και ο φόρος στα στριφτά.
http://dailynews24.gr
… η συνέχεια μετά τις διαφημίσεις …

Recommended For You