«Η Χαμένη Ημέρα» Επιβεβαιώθηκε από την επιστήμη;

Πριν από λίγους μήνες κάποιος κύριος Χάρολντ Χιλλ από τη Βαλτιμόρη της Μέρυλαντ εκυκλοφόρησε αντίγραφα μιας ιστορίας η οποία ανατυπώθηκε σε όλες τις εφημερίδες των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Κος Χιλλ ανέφερε ότι στο διαστημικό κέντρο του Γκρήνμπερτ της Μέρυλαντ οι επιστήμονες εξήταζαν με ηλεκτρονικόν υπολογιστήν τη θέσι του ηλίου, της σελήνης και των πλανητών για να εξακριβώσουν πού θα βρίσκωνται μελλοντικώς αυτά τα ουράνια σώματα. Ερευνώντας τους παρελθόντας και παρόντας αιώνας οι ηλεκτρονικοί υπολογισμοί απεκάλυψαν, καθώς αναφέρεται, ότι στο παρελθόν υπήρχε μια χαμένη 24ωρη ημέρα. Ένας από τους επιστήμονας λέγουν ότι θυμήθηκε τη Βιβλική αφήγησι του Ιησού του Ναυή, κεφάλαιον δέκα, που λέγει ότι «εστάθη ο ήλιος» επί μια ολόκληρη μέρα. Ο υπολογιστής ετέθη σε ενέργεια και ανεκάλυψε ότι ο χρόνος που έλειπε στην αφήγησι του Ιησού του Ναυή ήταν 23 ώρες και 20 λεπτά.

Εντούτοις, συνέχισε, η ιστορία τι συνέβη με τα υπόλοιπα 40 λεπτά; Ο ίδιος ο επιστήμων αναφέρεται ότι θυμήθηκε τη Γραφική αφήγησι. στο 2 Βασιλέων, κεφάλαιον 20, το οποίον λέγει ο βασιλεύς Εζεκίας έλαβε σημείον ως απόδειξι ότι θα εθεραπεύετο από την ασθένειά του. Το σημείο ήταν ότι η σκιά ενός ηλιακού ωρολογίου θα εστρέφετο οπίσω «δέκα βαθμούς,» το οποίον σημαίνει χρονικό διάστημα 40 λεπτών. Συνεπώς αν συσχετίσουμε τις δυο αφηγήσεις έχομε ένα άθροισμα 23 ωρών, δηλαδή τη «Χαμένη Ημέρα» την οποία λέγουν ότι ανεκάλυψε ο ηλεκτρονικός υπολογιστής.

Διαβάστε το άρθρο σχετικά με το θέμα και πως έχει καταρριφθεί 

Ήταν αληθινή αυτή η δημοσιευθείσα έκθεσις; Μια επιστολή ερεύνης εστάλη στον Κον Χιλλ ζητώντας περισσότερες λεπτομέρειες επί του ζητήματος. Στην απάντησί του ανέφερε: «Λυπούμαι διότι εγένετο εσφαλμένη τοποθέτησις των πληροφοριών σχετικώς με τα ονόματα και τους τόπους που σχετίζονται με την αφήγησι της «Χαμένης Ημέρας,» αλλά θα χαρώ να σας πληροφορήσω γι’ αυτήν μόλις το εξακριβώσωμε.» Αυτό συνέβη πριν από πολλούς μήνες. Έως σήμερα κανένα έγκυρο στοιχείο δεν ελήφθη.

Επιπλέον το περιοδικό Ξύπνα! έστειλε μια επιστολή ερεύνης στη Διεύθυνση της Εθνικής Αεροναυτικής και Διαστημικής Υπηρεσίας στο Κέντρο Πτήσεως του Γκρήνμπελτ της Μέρυλαντ. Με αυτήν εζητείτο από τους εκεί αρμοδίους να βεβαιώσουν την ιστορία. Ο Διευθυντής του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων, Έντουαρντ Μέησον, απήντησε δι’ επιστολής: «Δεν γνωρίζομε τίποτε για τον Κον Χάρολντ Χιλλ και δεν μπορούμε με κανένα τρόπο να επιβεβαιώσωμε τα γραφόμενά του για τη ‘Χαμένη ημέρα.’ Ο Κος Μέησον πρόσθεσε: «Μολονότι χρησιμοποιούμε τις πλανητικές θέσεις ως αναγκαίες για τον καθορισμό των τροχιών των αεροσκαφών στους ηλετρονικούς μας υπολογιστάς, δεν βρήκα ότι κάποιοι ‘αστροναύτες ή διαστημικοί επιστήμονες του Γκρήνμπελτ’ είναι αναμεμιγμένοι, στην Ιστορία της «Χαμένης ημέρας,» που αποδίδεται στον κ. Χιλλ.»

Υπάρχει μήπως επιβεβαίωσις των ανακαλύψεων που αποδίδονται στον ηλεκτρονικόν υπολογιστήν; Θα ήταν καλόν να μη πούμε ότι υπάρχει, εκτός αν δοθούν θετικά έγκυρα στοιχεία, ιδιαιτέρως αν ληφθή υπ’ όψιν το γεγονός ότι ο Κος Χιλλ ισχυρίζεται, ότι ‘είδε προσωπικώς τον Κύριον Ιησούν Χριστόν.’

Πρέπει, επίσης, να θεωρηθή πολύ παράξενο, για να πούμε το λιγότερο, ότι μια σχεδόν ομοία ιστορία αναφέρεται στο βιβλίο Η Αρμονία της Επιστήμης και της Γραφής υπό Χάρρυ Ρίμμερ. Αλλά το βιβλίον εκείνο τυπώθηκε αρχικώς το 1936! Σ’ ένα κεφάλαιο με τον τίτλον «Η Σημερινή Επιστήμη και η Μακρά Ημέρα του Ιησού του Ναυή» ο Ρίμμερ αναφέρεται σ’ ένα βιβλίο γραμμένο το 1890 από τον καθηγητή Σ. Α. Τόττεν του πανεπιστημίου Γέηλ και ισχυρίζεται ότι «αποδεικνύει την περίπτωσι αυτή πέραν πάσης αμφιβολίας.»

Στην αφήγησι του Τόττεν, όπως την αποδίδει ο Ρίμμερ, φαίνεται ότι πρόκειται για έναν «τέλειον αστρονόμον» ο οποίος λέγεται ότι έχει ανακαλύψει ότι η γη ήταν 24 ώρες εκτός λειτουργίας. Προσπαθώντας ν’ αποδείξη τούτο, ο αστρονόμος ανεκάλυψε με τους αστρονομικούς του υπολογισμούς ότι ο χρόνος της «Χαμένης Ημέρας» ήταν μόνο 23 ώρες και 20 λεπτά. Αλλά κατόπιν ο καθηγητής Τόττεν, όπως αναφέρεται, επέστησε την προσοχή του αστρονόμου στο γεγονός ότι ο Ιησούς του Ναυή δεν είπε ότι ήταν μια ολόκληρη ημέρα, αλλά «περίπου» το διάστημα μιας ημέρας. Κατόπιν λέγεται ότι ανεκάλυψε ότι η αφήγησις του βασιλέως Εζεκία συνεπλήρωσε τα άλλα σαράντα λεπτά.

Οι δυο αυτές αφηγήσεις είναι σχεδόν όμοιες. Εν τούτοις η νεώτερη, αφήγησις του 1970, αποδίδει την ανακάλυψι σε διαστημικούς επιστήμονας και ηλεκτρονικούς υπολογιστάς του Γκρήνμπελτ (οι οποίοι με τη σειρά τους το αρνούνται)· η παλαιότερη αφήγησις του 1936 αποδίδει το πράγμα σε ένα «τέλειον αστρονόμον» που αναφέρεται σ’ ένα βιβλίο που εγράφη από κάποιον άλλον το 1890!

Εν τούτοις, η έλλειψις επιβεβαιώσεως αυτών των ισχυρισμών δεν μεταβάλλει την αληθινότητα της Βίβλου. Η Βίβλος είναι ο Λόγος του Θεού. Ομιλεί την αλήθεια, διότι ο Θεός δεν μπορεί να ψευσθή. (2 Τιμ. 3:16, 17· Ιωάν. 17:17· Τίτος 1:2) Οι Χριστιανοί έχουν αφθονία αποδείξεων που δείχνουν ότι η Γραφή είναι εκείνο που αξιοί ότι είναι, ο Λόγος του Θεού. Δεν έχουν ανάγκη ούτε θα ήταν ορθό να προσπαθήσουν να οικοδομήσουν πίστι σε οτιδήποτε που δεν μπορεί ν’ αποδειχθή ότι έχει στερεό θεμέλιο.

*** g71 22/4 σ. 4-5 Σεις Πιστεύετε Καθετί που Διαβάζετε; ***

Recommended For You