Εντροπία Γιατί τα Πράγματα Φθείρονται;

imagesΜΙΑ ΑΡΧΗ που λέγεται «Εντροπία» λειτουργεί σε όλο το σύμπαν. Ο ορισμός της αρχής αυτής είναι «η εσχάτη κατάστασις που φθάνει, η ύλη και η ενέργεια του σύμπαντος όταν φθείρονται.» Είναι η αρχή για την οποία παραπονούμεθα ενίοτε όταν το σπίτι μας φθείρεται και χρειάζεται επισκευή, όταν τα ρούχα μας λυώνουν και τα πράγματα σκουριάζουν. Η φυσική και χημική επίδρασις του καιρού, και η τριβή λόγω της χρήσεως, βαθμηδόν επιφέρουν τη φθορά. Όλα τα υλικά πράγματα είναι πραγματικώς φθαρτά. Αν αφεθούν στην κατάστασί τους, τείνουν προς την παρακμή και τη φθορά και χρειάζονται συνεχή εργασία και δαπάνη επισκευών, δημιουργώντας επίσης προβλήματα της περισυλλογής και καταστροφής των. Υπάρχει μια συνεχής κατάρρευσις των πραγμάτων, όπως ένα εκκρεμές που χρειάζεται εκ νέου κούρδισμα περιοδικώς.

Το επιστημονικό αυτό γεγονός που παρατηρείται καθημερινώς βρίσκεται σε άμεση αντίθεσι και αναίρεσι της θεωρίας της εξελίξεως. Οι οπαδοί της εξελίξεως ισχυρίζονται ότι η τάξις προήλθε από το χάος ή την αταξία και ότι η νεκρή και άψυχη ύλη έγινε κάπως περισσότερο περίπλοκη και περισσότερο ωργανωμένη, πραγματικά σαν να ‘ανίσταται με τις δικές της δυνάμεις.’ Αλλά το αντίθετο ακριβώς συμβαίνει.

Η «Εντροπία» Είναι Ευλογία

Εκτός της αποδείξεως ότι έπρεπε να υπάρχη μια αρχική πηγή ενεργείας, και μια διάνοια για να τακτοποιηθή το σύμπαν με την υπερβολική περιπλοκή του, το γεγονός της εντροπίας είναι ευλογία. Ο Ιεχωβά Θεός, ο οποίος είναι «απ’ αιώνος έως του αιώνος,» ο άφθαρτος, Εκείνος ο οποίος ποτέ δεν κουράζεται, έκαμε το υλικό φυσικό σύμπαν να υφίσταται συνεχή μεταβολή ως αποτέλεσμα της φθοράς. Γιατί;—Ψαλμ. 90:2· Ησ. 40:28· 1 Τιμ. 1:17.

Για την απάντησι στο ερώτημα αυτό, σκεφθήτε τι κατάστασις θα επικρατούσε αν κανένα πράγμα δεν επρόκειτο να φθαρή. Αυτό θα εσήμαινε ότι καμμιά χημική ενέργεια δεν θα μπορούσε να επηρεάση κανένα πράγμα. Ούτε η τριβή θα μπορούσε να το φθείρη. Το αποτέλεσμα θα ήταν ότι τίποτε δεν θα μπορούσε να κοπή ή να πριονισθή· τίποτε δεν θα μπορούσε να μεταβληθή. Θα ήταν ένας άγονος κόσμος. Δεν θα υπήρχε εργασία για κανένα. Στην πραγματικότητα, η ζωή στη γη θα ήταν αδύνατη, διότι εφόσον δεν θα υπήρχε χημική ενέργεια, κανένα τρόφιμο δεν θα μπορούσε ν’ αναπτυχθή ή να φαγωθή και να χωνευθή.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό της εντροπίας που εκτιμάται από πολλούς είναι ότι η φθορά μερικών πραγμάτων, όπως είναι τα ρούχα, μάς δίνει την ευκαιρία ν’ απολαμβάνωμε μια ποικιλία, με την αλλαγή χρωμάτων, σχεδίων, και ούτω καθεξής.

Εξ άλλου, ο άνθρωπος έχει εργασθή σκληρά για την παραγωγή υλικών πραγμάτων που ν’ ανθίστανται σε μεγάλο βαθμό στη φθορά. Βεβαίως η εντροπία λειτουργεί και στα υλικά αυτά, αλλά λειτουργεί με βραδύ ρυθμό. Μολονότι προήλθαν εκ τούτου μερικά πλεονεκτήματα, εν τούτοις άλλα παρουσίασαν ένα σοβαρό πρόβλημα. Μερικά πλαστικά έχουν συνθετοποιηθή και η βακτηριακή ενέργεια δεν έχει την παραμικρή ή και καμμιά επίδρασι επάνω τους. Είναι εξαιρετικά δύσκολο ν’ απαλλαγή ο άνθρωπος απ’ αυτά και αν αυτό κατορθωθή με κάποιον τρόπο όπως είναι το κάψιμο, παράγουν δηλητηριώδη αέρια που απειλούν τη ζωή.

Ανανέωσις και Αναψυχή από τον Δημιουργό

Για τους λόγους αυτούς μπορούμε να ευχαριστούμε τον Δημιουργό που έκαμε τα πράγματα όπως τα έκαμε. Μας λέγει στο Λόγο του, τη Γραφή, ότι κάτω από τη διακυβέρνησι της Μεσσιανικής βασιλείας του, το ανθρώπινο γένος θα μπορή να μάθη τον ορθό τρόπο της ζωής επάνω στη γη. Ο Ιεχωβά είναι ο Μέγας Αρχιτέκτων· αυτός γνωρίζει πώς θέλει να χρησιμοποιή ο άνθρωπος τα πράγματα της δημιουργίας για να εξωραΐζει και καθυποτάσση τη γη. Κάτω από τη διεύθυνσι της βασιλείας του, μολονότι τα υλικά πράγματα θα υποτάσσωνται στον καθιερωμένο νόμο του της εντροπίας και θ’ ακολουθούν τον ίδιο ρυθμό της φθοράς, δεν θα είναι εκτός ελέγχου και δεν θα κάμουν τη γη μια τεραστία αποθήκη απορριμμάτων, όπως αυτό συμβαίνει γοργά στις ημέρες μας κάτω από τη διακυβέρνησι του ανθρώπου. Διότι ο Θεός εδήλωσε ότι σκοπός του είναι να καταστήση ολόκληρη τη γη παράδεισο.—Γεν. 1:26-28· Ψαλμ. 119:105· Παροιμ. 20:24.

Αλλά τι θα συμβή γενικά στον άνθρωπο; Στη σημερινή αμαρτωλή και ατελή κατάστασί του, το σώμα του αυτοεπανορθώνεται όταν τα κύτταρα του σώματός του υφίστανται φθορά. Εν τούτοις, στη γεροντική ηλικία φαίνεται να φθάνη σ’ ένα σημείο όπου η ταχύτης της φθοράς υπερβαίνει τις ικανότητες της επανορθώσεως του σώματος. Αλλ’ ο Λόγος του Θεού μάς πληροφορεί ότι κάτω από τη διακυβέρνησι της Βασιλείας υπό τον Χριστό το ζήτημα αυτό θα διορθωθή. Η εντροπία θα λειτουργή ακόμη στα ανθρώπινα σώματα (διότι τα σώματα από σάρκα και αίμα είναι φθαρτά), αλλά το ανθρώπινο γένος θα μπορή τότε να βασίζεται στην ανανέωσι της ενεργείας από τον Δημιουργό. Το ανθρώπινο σώμα που είναι ικανό για αυτοεπανόρθωσι, θα θεραπευθή και θα γίνη τέλειο. Πώς; Με την εφαρμογή των ωφελημάτων της απολυτρωτικής θυσίας του Χριστού. Και όπως ένα ωρολόγι, εξακολουθεί να εργάζεται, όταν ξανακουρδίζεται από τον κτήτορά του, έτσι οι κάτοικοι της γης θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν από τον Θεό το «ύδωρ της ζωής» που θα τους διατηρή στη ζωή για πάντα.—Αποκάλ. 22:1, 2· Ψαλμ. 103:3· 1 Κορ. 15:50.

Ο Ιησούς Χριστός ο ίδιος μίλησε για την «παλιγγενεσία,» όταν η διακυβέρνησις της βασιλείας του θα έχη τον πλήρη έλεγχο της γης. (Ματθ. 19:28) Επίσης είπε: «Με άρτον μόνον δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με πάντα λόγον εξερχόμενον δια στόματος Θεού.» Εδώ ο Ιησούς ανέφερε τους λόγους του Πατρός του, που έδειχναν την ικανότητά του και την προθυμία του να προμηθεύη τα αναγκαία της ζωής στον λαό του όταν έδωσε το μάννα για τους Ισραηλίτας στην έρημο επί σαράντα έτη. Σαφώς, ο Θεός, ο οποίος έθεσε σε λειτουργία την αρχή που λέγεται εντροπία, μπορεί να εγγυηθή ότι η αρχή αυτή θα λειτουργή για το καλό των δούλων του και όχι να αντιδρά στον σκοπό του όπως ευλογήση αυτούς με αιώνια ζωή.—Ματθ. 4:4· Δευτ. 8:3, 4· 29:5, 6.

Ώστε, όταν πρόκειται να επισκευάσωμε πράγματα από καιρό σε καιρό ή ν’ αγοράσωμε καινούργια φορέματα, ας φέρωμε στη μνήμη μας ότι ο Θεός με σοφία διηυθέτησε τα πράγματα κατ’ αυτόν τον τρόπον για την ευημερία ολοκλήρου του ανθρωπίνου γένους.—Ρωμ. 11:33-36.

*** g71 8/12 σ. 3-4 Γιατί τα Πράγματα Φθείρονται; ***

Recommended For You