Βοήθημα 300 ευρώ σε γονείς με χαμηλά εισοδήματα- Ποιοι είναι οι δικαιούχοι & ποια τα δικαιολογητικά

Στους διευθυντές των σχολείων θα πρέπει να καταθέτουν τις αιτήσεις τους οι γονείς των μαθητών, των οποίων τα παιδιά φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση και θέλουν να διεκδικήσουν το βοήθημα των 300 ευρώ.

Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι οικογένειες, συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεικών, ελλήνων υπηκόων και υπηκόων κρατών-μελών της Ε.Ε., που έχουν ανήλικα τέκνα που φοιτούν σε δημόσια σχολεία υποχρεωτικής εκπαίδευσης, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ.

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο, εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων του από κάθε πηγή.

Ως υποχρεωτική εκπαίδευση, νοείται η φοίτηση του μαθητή στις τάξεις του δημοτικού σχολείου και του γυμνασίου.

Τα δικαιολογητικά

(Σύμφωνα με την αρίθμ. 2/46354/0026/20-07-2012 Υ.Α.)

– Βεβαίωση του διευθυντή σχολικής μονάδας περί εγγραφής και κανονικής φοίτησης του τέκνου κατά το σχολικό έτος που έληξε (2013-2014).

– Αίτηση δικαιούχου.

– Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του οικονομικού έτους για το οποίο αιτείται η εισοδηματική ενίσχυση (δηλ. εισοδήματα προηγούμενου έτους 2013).

– Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δικαιούχου (πρόσφατο).

– Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 περί μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά για το ίδιο έτος (επισυνάπτεται).

– Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού(ΙΒΑΝ).

Οι αιτήσεις των δικαιούχων, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά διαβιβάζονται από τον διευθυντή του σχολείου στη διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

 

Recommended For You