Από Αύριο ΟΑΕΔ: Στη δημοσιότητα η πρόσκληση για 2.500 προσλήψεις σε hot spot

imagesΤη δημόσια ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για τις 2.500 θέσεις κοινωφελούς εργασίας στα hot spot της χώρας δημοσιοοποίησε ο ΟΑΕΔ. Όπως αναφέρεται στην πρόσκληση οι αιτήσεις θα γίνονται μόνο µε ηλεκτρονικό τρόπο α̟πό 24/06/2016 και ώρα 12η µεσηµβρινή έως και 04/07/2016 και ώρα 12η µεσηµβρινή στον διαδικτυακό του του ΟΑΕ∆ www.oaed.gr, χρησιµο̟ποιώντας το σχετικό ̟εδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Οι άνεργοι έχουν δικαίωµα να υ̟οβάλουν µία (1) ηλεκτρονική αίτηση συµµετοχής και να ε̟ιλέξουν µία (1) µόνο ειδικότητα το̟ποθέτησης α̟πό τις αναφερόµενες στη σχετική λίστα του Παραρτήµατος Ι και µέχρι τρεις (3) Ε̟πιβλέ̟ποντες Φορείς, στις ηλεκτρονικές υ̟ηρεσίες της διαδικτυακής ̟ύλης του Ο.Α.Ε.∆., εισάγοντας τους κωδικούς ̟ρόσβασης σε αυτή (Ονοµασία Χρήστη και Συνθηµατικό).

Στην Πρόσκληση αναφέρονται μεταξύ άλλων:

-ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

-ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

-ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πού θα γίνουν οι προσλήψεις

Οι 2.500 προσλήψεις θα γίνουν σε 24 hot spot σε όλη τη χώρα. Όπως ήταν αναμενόμενο, οι περισσότερες θέσεις (748) δινονται στα Κέντρα Φιλοξενίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και ακολουθούν η Αττική (575) και η Κεντρική Μακεδονία (536). Αναφορικά με τις ειδικότητες τη μερίδα του λέοντος καταλαμβανουν το Προσωπικό Γενικών Καθηκόντων (891) και το Βοηθητικό Προσωπικό Καθαριότητας  (559)

Για να δείτε την κατανομή των θέσεων: Κατανομή Προσφυγικού Ά κύκλου

Recommended For You