Απελευθερώνονται οι προσλήψεις στους δήμους

imagesΣημαντικές ρυθμίσεις για τους ΟΤΑ τους υπαλλήλους τους αλλά και αυτών των δημοτικών επιχειρήσεων καθώς και ευεργετικές διατάξεις για δημότες προβλέπει το νομοσχέδιο που περιλαμβάνει τα μέτρα από το παράλληλο πρόγραμμα της κυβέρνησης. Παράλληλα εξαιρούνται της αναστολής προσλήψεων και διορισμών και επιτρέπονται οι διορισμοί τακτικού προσωπικού των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ όλων των κλάδων καθώς και των κλάδων ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου, σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα ε δήμους και περιφέρειες.

Αυτό προβλέπεται σύμφωνα με τα dikaiologitika.gr στο νομοσχέδιο με τα μέτρα του παράλληλου προγράμματος της κυβέρνησης που κατατέθηκε χθες στην βουλή Εξαιτίας της απαγόρευσης είχαν ανακύψει σοβαρά προβλήματα λειτουργίας στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, ιδίως σε αναγκαίες για το κοινωνικό σύνολο ανταποδοτικές υπηρεσίες. Για την αντιμετώπισή τους κρίνεται σκόπιμη η εξαίρεση των προσλήψεων και διορισμών υπαλλήλων κατηγοριών YE και ΔΕ σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα από την ανωτέρω αναστολή.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η λειτουργία των ανωτέρω υπηρεσιών επιβαρύνει εξ ολοκλήρου τους πολίτες, μέσω της καταβολής ανταποδοτικών τελών, η κατάργηση του ως άνω περιορισμού παρίσταται εύλογη και δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό ή τους προϋπολογισμούς των ΟΤΑ, κατά το σκέλος που αυτοί χρηματοδοτούνται από τους Κ.Α.Π.

Επίσης, με την ίδια παράγραφο εξαιρούνται από την ως άνω αναστολή οι προσλήψεις προσωπικού του κλάδου χειριστών μηχανημάτων έργου, έστω και εντός των λοιπών περιορισμών που ισχύουν, καθώς πρόκειται για προσωπικό αναγκαίο για την αποτελεσματική αξιοποίηση του εξοπλισμού των ΟΤΑ, προς όφελος των πολιτών. Συγκεκριμένα συστήνεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Επιτροπή για την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και προσδιορίζεται το έργο αυτής (καταγραφή υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, προτάσεις αναμόρφωσης κ.λπ.).

Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη συγκρότηση, τη γραμματειακή υποστήριξη και τον τρόπο λειτουργίας της εν λόγω Επιτροπής, προσδιορίζονται δε οι αρμοδιότητες και υποχρεώσεις των μελών της. Παρέχεται η δυνατότητα συγκρότησης έως και τεσσάρων (4) Ομάδων Εργασίας για επιμέρους ζητήματα της Επιτροπής.

Στα μέλη της Επιτροπής και των Ομάδων Εργασίας, στους εισηγητές και τους γραμματείς καταβάλλεται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτών, η οποία καθορίζεται με κ.υ.α. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη θέση σε αργία των αιρετών οργάνων των ο.τ.α. Επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η παραίτηση των ο.τ.α. από την άσκηση ενδίκων μέσων για μισθολογικές απαιτήσεις κατά πρωτόδικων αποφάσεων που διατάσουν την παραμονή ή την επάνοδο εργαζομένων στην υπηρεσία τους, σύμφωνα με τις οριζόμενες προϋποθέσεις.

Αίρεται το αξιόποινο των πράξεων, που έλαβαν χώρα μέχρι τη δημοσίευση του υπό ψήφιση νόμου και παύουν οριστικά οι ποινικές, πειθαρχικές διώξεις, καθώς και κάθε διαδικασία καταλογισμού σε βάρος αιρετών εκπροσώπων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. και των υπαλλήλων των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου, επί υποθέσεων σχετικών: ί) με μη άσκηση ένδικων μέσων επί υποθέσεων εργατικών διαφορών του προσωπικού των Ο.Τ.Α. και του προσωπικού δημοτικών νομικών προσώπων (Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.) και ii) με την παράταση ισχύος συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου του εν λόγω προσωπικού.

Εξαιρούνται της αναστολής προσλήψεων και διορισμών και επιτρέπονται οι διορισμοί τακτικού προσωπικού των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ όλων των κλάδων καθώς και των κλάδων ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου, σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των ο.τ.α. α’ και β’ βαθμού καθώς και των ν.π.ι.δ. αυτών.

Επίσης, εξαιρείται από την αναστολή και τους περιορισμούς προσλήψεων και διορισμών, το προσωπικό όλων των κλάδων και ειδικοτήτων των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ σε νησιωτικούς ο.τ.α. α’ βαθμού, για το οποίο δεν απαιτείται η απόφαση κατανομής Επιτρέπεται η τροποποίηση, με αύξηση του ωραρίου εργασίας μέχρι το ανώτατο όριο πλήρους απασχόλησης, συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ι.δ.α.χ.) μειωμένου ωραρίου, που προέκυψαν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 11 του π.δ 164/2004. Αντίστοιχα, αυξάνονται και οι πάσης φύσεως αποδοχές των εν λόγω συμβασιούχων.

Μειώνεται στις 30 ώρες την εβδομάδα (αντί 40 που ισχύει), το ωράριο εργασίας του προσωπικού του κλάδου Νηπιαγωγών, Βρεφονηπιοκόμων και συναφών κλάδων των δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών. Ρυθμίζονται εκ νέου θέματα μετάταξης υπαλλήλων ο.τ.α. για την κάλυψη κενών θέσεων Δημοσίων Υπηρεσιών, ν.π.δ.δ. και ο.τ.α. α’ και β’ βαθμού.

Προβλέπεται η μεταφορά σε προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των οικείων Δήμων Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), που υπηρετούν σε ν.π.ι.δ. των Δήμων, τα οποία λύονται ή τίθενται σε εκκαθάριση, λαμβανομένου υπόψη του χρόνου που διανύθηκε σ’ αυτά για όλες τις μισθολογικές, βαθμολογικές και ασφαλιστικές συνέπειες αυτών.

Επεκτείνεται και για το προσωπικό ι.δ.α.χ. και ι.δ.ο.χ. των ανωνύμων εταιρειών ο.τ.α., των οποίων ποσοστό τουλάχιστον 90% του μετοχικού τους κεφαλαίου ανήκει στον οικείο ο.τ.α., η δυνατότητα μεταφοράς του σε ο.τ.α. ή ν.π.δ.δ. με την ίδια σχέση εργασίας, σε περίπτωση λύσης των εν λόγω εταιριών. Ρυθμίζονται θέματα αναφορικά με την υπογραφή αποφάσεων μετάταξης προσωπικού στο πλαίσιο του Προγράμματος Εθελοντικής Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας.

Τίθεται νέα προθεσμία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων όσων αναγνωρίσθηκαν δικαιούχοι δημοτικών ή κοινοτικών οικοπέδων Διευρύνονται οι κατηγορίες δικαιούχων μειωμένων δημοτικών τελών και φόρων ή απαλλαγής από αυτούς, με την προσθήκη των τρίτεκνων, των μονογονεϊκών οικογενειών, των μακροχρονίων ανέργων, των δικαιούχων του ν.4325/2015 κ.λπ.

Ρυθμίζονται εκ νέου τα θέματα αναφορικά με τη θέσπιση από τις ΔΕ Υ Α ειδικών μειωμένων τιμολογίων, τελών ή και απαλλαγή από αυτά, για συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων, στις οποίες περιλαμβάνονται μεταξύ ;aλλων συνταξιούχοι, νέοι επαγγελματίες κ.λπ.

Επανακαθορίζεται το νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με : τη δημιουργία και λειτουργία Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών (ΚΑΝ) και παρέχεται η δυνατότητα στον Ενιαίο Διαβαθμισμένο Σύνδεσμο Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) να κατασκευάζει και να λειτουργεί ΚΑΝ, σε εκτάσεις ιδιοκτησίας του ή που τους έχουν παραχωρηθεί κατά χρήση, σύμφωνα με τις οριζόμενες προϋποθέσεις, την επιλογή του τόπου ενταφιασμού Θεσπίζεται η υποχρέωση πλήρους συμμόρφωσης των ο.τ.α. α’ και β’ βαθμού, με πράξεις ή αποφάσεις οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βάρος της Ελληνικής Δημοκρατίας για παράνομη πράξη ή παράλειψη, που οφείλεται σε ενέργειες των ο.τ.α. α’ και β’ βαθμού.

Προβλέπεται η παρακράτηση από τους ΚΑΠ που εγγράφονται κατ’ έτος στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για τους ο.τ.α., ποσού ίσου προς το πρόστιμο που επιβάλλεται, σε περίπτωση καταδίκης λόγω παράβασης του ενωσιακού δικαίου, εξαιτίας παράνομης πράξης ή παράλειψης ο.τ.α. Το εν λόγω ποσό παρακρατείται από τον οικείο ο.τ.α. Δημιουργείται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Πληροφοριακό Σύστημα Διασύνδεσης Ληξιαρχείων – Δημοτολογίων, για τις εγγραφές, διαγραφές και μεταβολές των στοιχείων οικογενειακών μερίδων στα δημοτολόγια των δήμων, εξαιτίας ληξιαρχικών γεγονότων που έχουν καταχωρηθεί στο ισχύον Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ληξιαρχικών Πράξεων.

Παρέχεται η δυνατότητα στην ΔΕΘ – HELEXPO ΑΕ, να συμβάλλεται με νομικά πρόσωπα στο πλαίσιο προγραμματικών συμβάσεων για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων και να απασχολεί εθελοντές για την πραγματοποίηση των σκοπών της με την κάλυψη των εξόδων σίτισης και μετακινήσεων αυτών.

Παρέχεται το δικαίωμα στους υπαλλήλους πρώην δημοτικούς αστυνομικούς, οι οποίοι υπηρετούν σε Σωφρονιστικά Καταστήματα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, να ζητήσουν τη μετάταξή τους στις θέσεις που κατείχαν πριν τη θέση τους σε διαθεσιμότητα με τον ίδιο βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο, στις επανασυσταθείσες Υπηρεσίες της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου που υπηρετούσαν.

Σε περίπτωση μη επανασύστασης των θέσεων αυτών, οι εν λόγω υπάλληλοι μπορούν να επιλέξουν τη μετάταξή τους σε συνιστώμενες στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης προσωποπαγείς θέσεις. Χορηγείται το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους υπαλλήλους του Δημοσίου, των ο.τ.α. α’ και β’ βαθμού και ν.π.δ.δ. που έχουν ως σκοπό την εν γένει αξιοποίηση και διάθεση στερεών αποβλήτων, εφόσον πληρούνται οι οριζόμενες προϋποθέσεις.

Το ποσό του επιδόματος για τις ανωτέρω κατηγορίες υπαλλήλων ορίζεται σε 150 Ευρώ μηνιαίως, ενώ καταβολές του εν λόγω επιδόματος που έχουν πραγματοποιηθεί, στο ως άνω Καταργούνται οι ρυθμίσεις σχετικά με την ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων των ΦΟΔΣΑ σε άλλα νομικά πρόσωπα και ιδίως του καθορισμού και της είσπραξης εισφορών και τελών των οικείων δήμων, όπως αυτά ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία. Ε

παναπροσδιορίζονται οι αρμοδιότητες του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης και ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τον τρόπο άσκησης της πειθαρχικής εξουσίας στον Συντονιστή και τους υπαλλήλους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Απονέμεται βαθμός Α’ στους Συντονιστές Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τυχόν πλεονάζον χρόνος αναγνωρίζεται για τη μισθολογική και βαθμολογική του κατάταξη, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

Συστήνεται, στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Συμβούλιο Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, με την οριζόμενη συγκρότηση, για το συντονισμό της δράσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, την επίλυση θεμάτων που προκύπτουν από την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών κ.λπ. Ρυθμίζονται θέματα λειτουργίας του Συμβουλίου και παρέχεται η δυνατότητα σύστασης με υπουργική απόφαση, θεματικών Ομάδων Εργασίας.’

Recommended For You