Τέλος στην επικύρωση από τον Ιούλιο

Καταργείται η επικύρωση των αντιγράφων και η υποχρέωση προσκόμισης των πρωτότυπων εγγράφων στις δημόσιες υπηρεσίες και το δημόσιο θα κάνει δεκτά απλές φωτοτυπίες και εκτυπωμένα από υπολογιστή έγγραφα χωρίς επικύρωση.Το μέτρο αναμένεται να ισχύσει από τον Ιούλιο 2014.

Δεν υφίσταται από τον Ιούλιο 2014 η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων,και των εγγράφων που προσκομίζονται για δικαστική χρήση, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς ή επικυρωμένων αντιγράφωναπό τους ενδιαφερόμενους για το σύνολο των συναλλαγών τους με τις δημόσιες υπηρεσίες καιτους δημόσιους φορείς.

Αυτό προβλέπει ο νόμος του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης που δημοσιεύτηκε σήμερα σε ΦΕΚ. Η ισχύ του μέτρου της κατάργησης επικύρωσης αντιγράφων θα ισχύσει μετά την έκδοση της υπουργικής απόφασης και των εφαρμοστικών εγκυκλίων ανά υπηρεσία και αναμένεται να ισχύσει από τον Ιούλιο 2014.

Εδώ και καιρό ορισμένα εκτυπωμένα αντίγραφα από δημόσιες υπηρεσίες δεν απαιτούσαν επικύρωση όπως για παράδειγμα το εκκαθαριστικό σημείωμα από το taxisnet που είχε ισχύ παντού χωρίς επικύρωση.

Τώρα η μη υποχρέωση αυτή ήρθε να εφαρμοστεί σε όλα τα δημόσια έγγραφα.

Ο νόμος πλέον του κράτους προβλέπει ότι αντί πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α΄, ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους.

Ομοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από δημόσιες υπηρεσίες και δημόσιους φορείς

Τεράστιο ήταν το κόστος και σε χρήμα αλλά και σε εργατοώρες για τόσο απλή γραφειοκρατική διαδικασία που ίσχυε στο δημόσιο 35 εκατ. επικυρώσεις αντιγράφων γινόντουσαν κάθε χρόνο σε ΚΕΠ και αστυνομικά τμήματα ενώ ο μέσος χρόνος που χρειάζοταν για μια επικύρωση ήταν 3 λεπτά.

Επίσης περίπου 1.420 υπάλληλοι απασχολούνταν με αποκλειστική και πλήρη απασχόληση την επικύρωση αντιγράφων.

Ο νόμος όμως προβλέπει ότι οι υπηρεσίες και οι φορείς στους οποίους κατατίθενται φωτοαντίγραφα, θα διενεργούν δειγματοληπτικό έλεγχο ώστε να εξακριβώσουν την ακρίβεια των στοιχείων που αναγράφονται σε αυτά, σε τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των φωτοαντιγράφων που υποβλήθηκαν κατά το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, ιδίως ζητώντας τη συνδρομή των υπηρεσιών ή των φορέων που εξέδωσαν τα πρωτότυπα.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι υποβλήθηκαν αλλοιωμένα φωτοαντίγραφα,εκτός από τις προβλεπόμενες κυρώσεις εφόσον η πράξη αυτή δεν τιμωρείται αυστηρότερα από άλλη ποινική διάταξη, η διοικητική ή άλλη πράξη, για την έκδοση της οποίας υποβλήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά, θα ανακαλείται αμέσως.

Οι διοικητικές αρχές και τα ΚΕΠ μπορούν να συνεχίσουν να επικυρώνουν αντίγραφα από το πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο της διοικητικής αρχής που το εξέδωσε, μόνο στην περίπτωση που αυτά υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο σε φορείς που δεν εμπίπτουν στον νόμο .

Επίσης δικηγόροι και συμβολαιογράφοι εξακολουθούν να επικυρώνουν αντίγραφα σε περίπτωση που τους ζητηθεί από ενδιαφερόμενους.

Παράλληλα, οι διοικητικές αρχές και τα ΚΕΠ εξακολουθούν να επικυρώνουν αντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί απόαλλοδαπές αρχές, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, μόνο στην περίπτωση που αυτά υποβάλλονται σε φορείς που δεν εμπίπτουν στην κατάργηση δηλαδή φορείς που δεν εντάσσονται στο δημόσιο.

Η κατάργηση της επικύρωσης θα ισχύσει σύμφωνα με τον νόμο από τον Ιούλιο 2014.

www.dikaiologitika.gr

Recommended For You