Πώς να πάρετε τη μέγιστη βαθμολογία στο πρόγραμμα επιχειρηματικότητας νέων του ΟΑΕΔ

Το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Επιχειρηματικότητα Νέων με Έμφαση στην Καινοτομία», όπως κάθε επιδοτούμενο πρόγραμμα, βαθμολογεί ορισμένα κριτήρια της αίτησης του υποψηφίου, ώστε να προκρίνει τις 2.000 προτάσεις που θα επιδοτηθούν.

Εφόσον ο υποψήφιος έχει όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής και συμπληρώσει ολοκληρωμένα την αίτηση, βαθμολογούνται 6 κριτήρια του επιχειρηματικού σχεδίου. Τα κριτήρια αυτά βρίσκονται στη δεύτερη ενότητα, με τίτλο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ», της αίτησης και αξιολογούνται με 0 έως 5 βαθμούς το καθένα.

Βαθμολογία:

  • Υψηλή: 4 ή 5 βαθμοί
  • Μέση: 2 ή 3 βαθμοί
  • Χαμηλή: 0 ή 1 βαθμός

Πώς να πάρετε την καλύτερη δυνατή βαθμολογία στο καθένα, ακόμα και όταν φαινομενικά δεν θα βαθμολογούσασταν σε ένα συγκεκριμένο κριτήριο, το περιγράφουμε αναλυτικά στον οδηγό-εγχειρίδιο για το πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα Νέων με Έμφαση στην Καινοτομία» του ΟΑΕΔ.

Τα κριτήρια και ο τρόπος βαθμολόγησής τους έχουν ως εξής:

1. «Σαφής περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της πράξης ως προς τα βασικά, τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά της προκήρυξης».

Μια απόλυτα σαφής, πλήρης και ολοκληρωμένη περιγραφή της επιχειρηματικής ιδέας θα παίρνει βαθμό 5 ή 4.

Αντίστοιχα μια μέτρια περιγραφή θα παίρνει 3 ή 2, ενώ μια ελλιπής 1 ή 0 βαθμό.

Φροντίστε να εξηγήσετε με σαφήνεια την επιχειρηματική ιδέα, τι θα πουλάτε, σε ποιους και με ποια διαδικασία και τρόπο, τι εξοπλισμό θα χρειαστείτε, ποια είναι η διαδικασία παραγωγής, ποιο είναι το ανταγωνιστικό σας πλεονέκτημα κ.λπ.

2. «Συμβολή της προτεινόμενης πράξης στους στόχους του αντίστοιχου Άξονα Προτεραιότητας / Θεματικής Προτεραιότητας / Κατηγορίας Πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος».

Το πρόγραμμα έχει ως βασικό στόχο την αύξηση της απασχόλησης και τη διευκόλυνση της πρόσβασης των νέων ανέργων στην αγορά εργασίας.

Οι προτάσεις που κατατίθενται από τις ομάδες ανέργων (δύο ή περισσότεροι άνεργοι ως συνέταιροι σε επιχείρηση), στις οποίες δίνει έμφαση το πρόγραμμα, θα βαθμολογούνται με μεγάλο βαθμό (5, 4 ή 3). Σημαντική παράμετρο αποτελεί επίσης η εκτιμώμενη βιωσιμότητα της πρότασης.

Σε άλλη περίπτωση θα λαμβάνει μικρή βαθμολογία ( 2, 1 ή 0).

3. «Συνάφεια και επάρκεια του ενδιαφερομένου με το αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας και επαρκή τεκμηρίωση με ύπαρξη τυπικών προσόντων ή/ και επαγγελματικής εμπειρίας».

Εξετάζεται η συνάφεια του αντικειμένου δραστηριότητας της επιχείρησης με το περιεχόμενο σπουδών ή /και κατάρτισης ή /και επιμόρφωσης, καθώς και με τη σχετική επαγγελματική εμπειρία του υποψήφιου Ν.Ε.Ε. Η ύπαρξη βεβαιωμένων σχετικών σπουδών σε συνδυασμό με τουλάχιστον τριετή επαγγελματική εμπειρία θα λαμβάνει υψηλή βαθμολογία (5, 4).

Κατ’ αναλογία θα βαθμολογούνται σε χαμηλότερη κλίμακα (3, 2) η ύπαρξη λιγότερων προσόντων και εμπειρίας και η έλλειψη αυτών (1, 0), αντίστοιχα.

4. «Οικονομοτεχνική επάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου (εξέταση πιθανής ύπαρξης επιπλέον χρηματοδοτικών πόρων, π.χ. μέσω τραπεζικού δανεισμού)».

Εξετάζεται και βαθμολογείται η πιο ρεαλιστική προσέγγιση της πρότασης από πλευράς: α) κόστους αρχικής επένδυσης, β) δυνατότητας χρηματοδότησης και γ) περιγραφής τυχόν απαιτούμενου τεχνικού εξοπλισμού.

Για το κριτήριο αυτό πρέπει να δηλώσετε το χρηματοδοτικό σχήμα, που δεν είναι απαραίτητο να περιλαμβάνει δανεισμό, το κόστος του προτεινόμενου εξοπλισμού, και καλό είναι να παρουσιάσετε μια προβλεπόμενη κατάσταση εσόδων-εξόδων, που επιπλέον θα τεκμηριώσει και τη βιωσιμότητα της επιχείρησης.

Μια προτεινόμενη επένδυση που έχει ρεαλιστικό κόστος και επαρκή τεκμηρίωση χρηματοδότησης, ανεξαρτήτως προέλευσης, θα βαθμολογείται με υψηλό βαθμό (5, 4). Κατ’ αναλογία θα βαθμολογείται σε χαμηλότερη κλίμακα (3, 2) η λιγότερο επαρκής τεκμηρίωση χρηματοδότησης και αντίστοιχα η έλλειψη αυτής θα βαθμολογείται με χαμηλότερο βαθμό (1, 0).

5. «Ύπαρξη καινοτομιών στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που θα παρέχει η επιχείρηση ή/ και στη διαδικασία παραγωγής και διάθεσης αυτών».

Τα επιχειρηματικά σχέδια που πληρούν το κριτήριο καινοτομίας, επιλέγονται κατά προτεραιότητα. Επομένως, η καινοτομία στο επιχειρηματικό σας σχέδιο δεν είναι απαραίτητη, συστήνουμε όμως να δώσετε έμφαση στο να την τεκμηριώσετε, καθώς το κριτήριο αυτό μπορεί να κάνει τη διαφορά μεταξύ επιλογής ή μη της πρότασή σας για επιδότηση.

Καινοτομία ορίζεται ως «η εφαρμοσμένη χρήση της γνώσης με σκοπό την παραγωγή ή/και παροχή νέων ή ουσιαστικά βελτιωμένων προϊόντων, διαδικασιών ή/και υπηρεσιών που βρίσκουν άμεσης παραγωγικής, χρηστικής ή/και εμπορικής εφαρμογής».

Εναλλακτικά μπορεί να οριστεί ότι η καινοτομία συνίσταται στην παραγωγή, την αφομοίωση και την εκμετάλλευση με επιτυχία των νέων επιτευγμάτων ή ιδεών στον οικονομικό και κοινωνικό τομέα. Οι ιδέες αυτές μπορεί να έχουν προκύψει από την εργασιακή εμπειρία ή τις σπουδές σας, από έρευνα αγοράς που έχετε κάνει, και -σε σπάνιες περιπτώσεις- να βασίζονται σε πατέντα.

Μια καινοτόμος επιχειρηματική ενέργεια μπορεί να αναφέρεται σε ένα νέο προϊόν ή μια νέα υπηρεσία, στους τρόπους παραγωγής τους ή στην τεχνολογία που χρησιμοποιείται, όπως και στην διοικητική δομή ενός οργανισμού (εσωτερικά ή εξωτερικά σε σχέση με τους πελάτες ή καταναλωτές).

6. «Ύπαρξη στοιχείων δικτύωσης, δηλαδή παραγωγικές και άλλες διασυνδέσεις με υφιστάμενες επιχειρήσεις καθώς και/ ή συμπράξεις μεταξύ δύο ή περισσότερων ανέργων για τη δημιουργία κοινής επιχείρησης».

Εξετάζεται και βαθμολογείται η ύπαρξη δικτύων (οριζόντιες επιχειρηματικές συνέργειες ή κάθετες παραγωγικές συνέργειες), καθώς και η ύπαρξη εταιρικών, συνεταιριστικών ή κοινοπρακτικών σχημάτων.

Οριζόντιες συνέργειες έχουμε στην περίπτωση δικτύωσης επιχειρήσεων του ίδιου κλάδου ή παρόμοιας δραστηριότητας. Κάθετες συνέργειες υπάρχουν όταν δικτυώνονται επιχειρήσεις διαδοχικών παραγωγικών σταδίων, π.χ. η επιχείρηση που παράγει την πρώτη ύλη για ένα προϊόν με την επιχείρηση που παράγει το τελικό προϊόν ή επιχείρηση που παράγει το προϊόν με μια εταιρία διανομής του προϊόντος.

Με υψηλό βαθμό (5, 4) θα βαθμολογούνται οι συμπράξεις δύο ή και περισσότερων ανέργων για τη δημιουργία επιχείρησης, καθώς και η οριζόντια ή κάθετη δικτύωση με άλλες επιχειρήσεις.

Αντίστοιχα η απλή ύπαρξη επιχειρηματικών σχέσεων θα βαθμολογείται με μέτριο βαθμό (3, 2). Η απουσία των παραπάνω συνεπάγεται χαμηλή βαθμολόγηση (1, 0).

Αναλυτική τεκμηρίωση της βαθμολογίας

Περισσότερες οδηγίες σχετικά με την αναλυτική τεκμηρίωση των βαθμολογούμενων κριτηρίων και τη βήμα-προς-βήμα σύνταξη του επιχειρηματικού σχεδίου θα βρείτε στο εγχειρίδιο για το πρόγραμμα επιχειρηματικότητας του ΟΑΕΔ, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

  • Πώς να συμπληρώσετε την αίτηση
  • Πώς να φτιάξετε το επιχειρηματικό σχέδιο σαν επαγγελματίας
  • Όλες τις παγίδες που κρύβει το πρόγραμμα
  • Τα μυστικά για να μεγιστοποιήσετε τη βαθμολογία
  • Τα σημεία-κλειδιά για να πάρετε την έγκριση
  • Αναλυτικά παραδείγματα καινοτόμων ιδεών,

καθώς και δύο πλήρεις προτάσεις που έχουν κατατεθεί σε προηγούμενο πρόγραμμα επιχειρηματικότητας ανέργων και έχουν εγκριθεί.

http://www.epidotisimag.gr

Recommended For You