Πως θα γίνονται οι πληρωμές για την κοινωφελή εργασία του ΟΑΕΔ

Ο ΟΑΕΔ ανακοίνωσε διευκρινίσεις σχετικά με την επιχορήγηση των φορέων και την πληρωμή των ωφελουμένων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
Μετά τη λήξη κάθε μήνα απασχόλησης, οι επιβλέποντες φορείς υποβάλλουν στο αρμόδιο ΚΠΑ2 τα παρακάτω δικαιολογητικά, υποδείγματα των οποίων είναι αναρτημένα στο ΟΠΣ του Οργανισμού: 
α) βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα, στην οποία δηλώνεται ότι το πρόγραμμα υλοποιείται σύμφωνα με τους όρους της ΚΥΑ 3.24641/Οικ. 3.1574 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2091/Β/27-08-2013) και της εκάστοτε Δημόσιας Πρόσκλησης και η οποία θα αναφέρεται στον κάθε μήνα επιχορήγησης 
β) μηνιαία συγκεντρωτική κατάσταση, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του επιβλέποντα φορέα, όπου θα αναφέρονται τα ακόλουθα στοιχεία των ωφελούμενων:
Ονοματεπώνυμα και πατρώνυμα
Α.Φ.Μ
Α.Μ.Κ.Α
A.M. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ   
Αριθμούς καταθετικού λογαριασμού ΙΒΑΝ οποιασδήποτε εμπορικής τράπεζας δραστηριοποιείται στον ελληνικό χώρο συμπεριλαμβανομένου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, με πρώτο δικαιούχο τον ωφελούμενο Αριθμούς ημερών ασφάλισης Καθαρά ημερήσια ποσά αμοιβής Καθαρές μηνιαίες αμοιβές Μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές ωφελουμένων-ασφαλισμένων Μηνιαίες ασφαλιστικές εργοδοτικές εισφορές Συνολικές μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές (ωφελουμένων και εργοδοτών). 
γ) μηνιαίες ηλεκτρονικές Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.) 
δ) λογαριασμό ΙΒΑΝ οποιασδήποτε εμπορικής τράπεζας δραστηριοποιείται στον ελληνικό χώρο συμπεριλαμβανομένου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, του εμπλεκόμενου επιβλέποντα φορέα. 
Μετά τη διαδικασία της έγκρισης της πληρωμής από τον Προϊστάμενο του αρμόδιου ΚΠΑ2, ο ΟΑΕΔ πιστώνει άμεσα τους λογαριασμούς των ωφελουμένων με τα ποσά που αντιστοιχούν στις καθαρές αμοιβές τους βάσει της μηνιαίας κατάστασης, και τους λογαριασμούς των επιβλεπόντων φορέων με το ποσό που αντιστοιχεί στις συνολικές ασφαλιστικές εισφορές (ωφελουμένων και εργοδοτών). 
Οι Επιβλέποντες Φορείς θα υποβάλλουν την ως άνω βεβαίωση, την έντυπη κατάσταση και την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) των ωφελουμένων με τη μορφή οπτικού (CD) ή μαγνητικού (δισκέτα) μέσου αποθήκευσης αρχείων, η οποία μπορεί να προηγείται χρονικά της υποβολής της στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ & ΕΤΕΑ (και που πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα σχετική νομοθεσία). 
Για τη διαδικασία έγκρισης πληρωμών θα αναρτηθεί σχετική οδηγία στο ΟΠΣ. 
Για την έγκριση των πληρωμών, η κατάθεση των σχετικών δικαιολογητικών πραγματοποιείται στο ΚΠΑ2 αρμοδιότητας της έδρας του Επιβλέποντα Φορέα. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ποσό της επιχορήγησης για την καταβολή των καθαρών αποδοχών πιστώνεται από τον ΟΑΕΔ στους ατομικούς τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλώσει οι ωφελούμενοι και στους οποίους οι ίδιοι είναι πρώτοι δικαιούχοι. Το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου πιστώνεται από τον ΟΑΕΔ στους τραπεζικούς λογαριασμούς των Επιβλεπόντων Φορέων. 
Για τον έλεγχο και την παρακολούθηση του προγράμματος, σημειώνεται ότι θα τηρούνται παρουσιολόγια για την απασχόληση των ωφελουμένων, υπογεγραμμένα από τους ίδιους και τους υπεύθυνους προϊσταμένους τους στον Επιβλέποντα Φορέα, στις περιπτώσεις που ο Επιβλέπων Φορέας δεν συστεγάζεται με την Υπηρεσία τοποθέτησης, αντίγραφο του παρουσιολογίου θα τηρείται στην Υπηρεσία τοποθέτησης. 
Οι ελεγκτές, κατά τη διενέργεια των επιτόπιων ελέγχων, θα ελέγχουν υποχρεωτικά τα σχετικά παρουσιολόγια. 
Οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την υλοποίηση των προγραμμάτων απασχόλησης κοινωφελούς χαρακτήρα μπορεί να αναζητείται από τους ωφελούμενους και τους Επιβλέποντες Φορείς μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Οργανισμού και των ΚΠΑ2.
www.dikaiologitika.gr

Recommended For You