Πρόστιμο 115.000 ευρώ σε 2 εταιρείες για Spam

Μετά από δεκάδες καταγγελίες κατόχων κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών διευθύνσεων επελήφθη η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και μετά από έλεγχο στις εγκαταστάσεις των εταιρειών εξεδόθη πόρισμα με αριθμό Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4918/08-08-2014 (download) που αναφέρει μεταξύ άλλων ο έλεγχος ήταν αυτεπάγγελτος και πραγματοποιήθηκε κατόπιν καταγγελιών που είχαν υποβληθεί στην Αρχή για αποστολή αζήτητων µηνυµάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (εφεξής spam) για σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών από τις ανωτέρω εταιρείες, καθώς και κατόπιν καταγγελιών για εµπορία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από τη ΡΑΝΝΕΡ. Οι συνολικά σαράντα τέσσερις (44) αυτές καταγγελίες παρουσιάζονται στο πόρισµα της Αρχής.

images

Από το πόρισµα διαπιστώνεται ότι στάλθηκαν διαφηµιστικά µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σε πολύ µεγάλο αριθµό παραληπτών. Οι παραλήπτες αυτοί δεν είχαν δώσει τη συγκατάθεσή τους ούτε είχαν προηγούµενη συναλλακτική επαφή ή άλλη επαφή επαγγελµατικού χαρακτήρα τόσο µε τη ΡΑΝΝΕΡ, όσο και µε την ADD ONE. Τα µηνύµατα αυτά στέλνονταν για διαφήµιση των υπηρεσιών και προϊόντων και των δύο ελεγχοµένων εταιρειών. Επίσης, διαπιστώνεται ότι η ΡΑΝΝΕΡ αναλάµβανε την αποστολή διαφηµιστικών µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, FAX και SMS για λογαριασµό τρίτων, χωρίς να παραδίδει τη λίστα των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή αριθµών SMS. Σε µια περίπτωση, τιµολόγιο για την αποστολή διαφηµιστικών µηνυµάτων SMS φαίνεται να εκδίδεται και από την εταιρεία ADD ONE, αν και δεν ήταν το σύνηθες πεδίο δραστηριότητάς της. Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούµενη παράγραφο κατά τα έτη2011 και2012 φαίνεται ότι οι δραστηριότητες της ΡΑΝΝΕΡ µειώνονται, καθώς τα περισσότερα τιµολόγια εκδίδονται πλέον µέσω της εταιρείαςDaimad, ενώ, στην πράξη, οι επιχειρηµατικές επικοινωνίες και η επεξεργασία πραγµατοποιούνται από τους λογαριασµούς ηλ. ταχυδροµείου της ΡΑΝΝΕΡ

διαβάστε την συνέχεια εδώ

Recommended For You