Οδηγός για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των χρηστών του Διαδικτύου

imagesΣτις 16 Απριλίου 2014 υιοθετήθηκε ο Οδηγός για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των χρηστών του Διαδικτύου από την Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης – Guide to Human Rights for Internet Users (Σύσταση CM/Rec (2014)6) ο οποίος αναδεικνύει το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το Διαδίκτυο στην καθημερινότητα των ατόμων, καθώς και τις επιδράσεις που έχει σε κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό επίπεδο. Παράλληλα, υπογραμμίζει την ανάγκη διασφάλισης των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των διαδικτυακών χρηστών, δεδομένου μάλιστα ότι η πρόσβαση στο Διαδίκτυο -αν και δεν έχει ακόμη αναγνωρισθεί επισήμως ως ανθρώπινο δικαίωμα- θεωρείται ως βασική προϋπόθεση της άσκησης θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως του δικαιώματος της έκφρασης, της πληροφόρησης, της μη-διάκρισης κ.α.

Ειδικότερα, ο Οδηγός για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των Χρηστών του Διαδικτύου συνιστά ένα χρήσιμο εργαλείο για κάθε χρήστη, ο οποίος δεν έχει εξειδικευμένη γνώση (λόγω εκπαίδευσης ή ενασχόλησης) με το σύνολο των λειτουργιών και των δυνατοτήτων του μέσου. Ουσιαστικά, επικεντρώνεται στην ικανότητα των χρηστών να διαχειρίζονται ορθολογικά τη δράση τους στο Διαδίκτυο μέσω της κατανόησης ότι οι επιλογές στις οποίες προβαίνουν ή ακόμη το γεγονός ότι συναινούν με ορισμένες λειτουργίες, ενδέχεται να θίξει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες τους, αλλά και τη διασφάλιση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές διορθωτικές ενέργειες, στην περίπτωση που κάποιος χρήστης θεωρήσει ότι παραβιάζονται ή και περιορίζονται θεμελιώδη δικαιώματά του.

Υπογραμμίζεται ότι ο Οδηγός δεν καθιερώνει νέα δικαιώματα και ελευθερίες, αλλά αναδεικνύει υφιστάμενες αρχές, οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το σύνολο των ήδη κατοχυρωμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών, όπως καταγράφονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο περιβάλλον του Διαδικτύου, καθώς και σε λοιπά νομοθετικά κείμενα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ως εκ τούτου, οι θεματικές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις οποίες επικεντρώνεται είναι οι ακόλουθες: α) «Πρόσβαση και διάκριση», β) «Ελευθερία της έκφρασης και της πληροφόρησης», γ) «Δικαίωμα που συνέρχεσθαι, του συνεταιρίζεσθαι και της συμμετοχής», δ) «Ιδιωτικότητα και προστασία προσωπικών δεδομένων», ε) «Εκπαίδευση και Παιδεία», στ) «Παιδιά και Έφηβοι» και ζ) «Αποτελεσματικά διορθωτικά μέτρα».

Μπορείτε να διαβάσετε τον οδηγό στην Ελληνική γλώσσα εδώ, όπως αποδόθηκε υπό την επιμέλεια του Τμήματος Οπτικοακουστικών Μέσων και Αρχείων της Διεύθυνσης Μέσων Ενημέρωσης, της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης.

Recommended For You