Δωρεάν διανομή τροφίμων σε άπορους & υποστήριξης οικονομικά αδύναμων οικογενειών:

Ο Σύλλογος «Παλιά Αθήνα – η Γειτονιά μας»   συμμετέχει  στο πρόγραμμα Δωρεάν Διανομής Τροφίμων σε απόρους  έτους 2013 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
Το πρόγραμμα  χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  Δικαιούχοι της δωρεάν διανομής τροφίμων ορίζονται αποκλειστικά σε άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και πληρούν τα παρακάτω κριτήρια επιλεξιμότητας:
1.Για το άπορο άτομο, το ατομικό εισόδημα μέχρι και 7.200 €.
2.Για την άπορη οικογένεια,  το οικογενειακό εισόδημα ως ακολούθως.:
Α) Για οικογένεια με δύο μέλη μέχρι και 10.700 €.
Β) Για οικογένεια με τρία μέλη  μέχρι και 11.520 €.
Γ) Για οικογένεια με τέσσερα μέλη μέχρι και 14.400 €.
Δ) Για οικογένεια με πέντε μέλη μέχρι και 17.280 €.
Ε) Για κάθε ένα προστατευόμενο μέλος πέρα των τριών το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 2.880 €.
3)Στην περίπτωση απόρου ατόμου που έχει αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται κατά 3.600 €.
Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να κριθούν δικαιούχοι του προγράμματος δωρεάν διανομής τροφίμων, θα πρέπει να υποβάλλουν στον Σύλλογο «Παλιά Αθήνα – η Γειτονιά μας» από την Τετάρτη 1η Μαΐου ως  και την Παρασκευή  31 Μαΐου 2013 τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του τελικού δικαιούχου για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα.
Με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής
2. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου νομίμου εγγράφου ταυτοποίησης του τελικού δικαιούχου
3. Αντίγραφο εκκαθαριστικού φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2012.
Για περισσότερες πληροφορίες  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα  210 5228209. Κιν.6932851258

Recommended For You