ΔΕΗ: τι ακριβώς πληρώνουμε στον λογαριασμό εκτός από το ρεύμα

Η ΔΕΗ στα νέα τιμολόγια είναι υποχρεωμένη βάσει του Ν.2130/93 να εισπράττει μαζί με τους λογαριασμούς και το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας.

Επίσης, βάσει των Νόμων 25/75, 29/76, και 1080/80, η ΔΕΗ υποχρεούται να εισπράττει τα υπέρ τρίτων ποσά των Δημοτικών Τελών και Δημοτικού Φόρου.

images

Η χρέωση στους λογαριασμούς της ΔΕΗ των Δημοτικών Τελών (Δ.Τ.) του Δημοτικού Φόρου (Δ.Φ.) και του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) γίνεται σύμφωνα με τα τετραγωνικά μέτρα που αναφέρονται στο έγγραφο του αρμόδιου Δήμου, το οποίο προσκομίζεται από τον πελάτη κατά την αρχική ηλεκτροδότηση.

Το ανταποδοτικό τέλος (εισφορά) υπέρ της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε (νυν ΕΤ) επιβλήθηκε με το Νόμο 1730/87. Με βάση το άρθρο 14 του νόμου αυτού υποχρέωση για την καταβολή της εισφοράς έχει κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο, που είναι κάτοχος μετρητή ή μετρητών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, για κάθε μετρητή.

Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται:

• Οι αγροτικοί πελάτες (Ν. 2644/98),

• Οι μετρητές των οποίων η αξία του ρεύματος δεν υπερβαίνει τα € 1,47 μηνιαίως (Ν. 2644/98), και

• Οι μετρητές από τους οποίους ηλεκτροδοτούνται κοινόχρηστοι χώροι των πολυκατοικιών, ανεξαρτήτως της χρήσης τους (Ν. 3419/2005).

Μπορείτε όμως να αρνηθείτε να πληρώσετε το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτημένων Δομημένων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ) που εμφανίζεται στο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ;

Η ΔΕΗ βάσει του άρθρου 53 του ν.4021/2011, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4047/2012 (άρθρα 1 και 5) είναι υποχρεωμένη να χρεώνει μέσω των λογαριασμών ρεύματος και να αποδίδει στην πολιτεία το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτημένων Δομημένων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ) για τα έτη 2011 και 2012.

Εφόσον επιθυμείτε την αποσύνδεσή του ΕΕΤΗΔΕ από τον λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματός σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ΔΟΥ όπου υπάγεστε και να ζητήσετε την αποσύνδεσή του, την μεταφορά στην ΔΟΥ και ενδεχομένως την ρύθμισή του σε δόσεις.

Επίσης, βάσει της σχετικής νομοθεσίας είστε υποχρεωμένοι να πληρώνετε αντάλλαγμα Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (αντάλλαγμα ΥΚΩ) στο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 36 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ Α’79) προβλέπεται ότι οι εταιρίες του τομέα ηλεκτρικής ενέργειας υποχρεούνται να εισπράττουν αντάλλαγμα Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (αντάλλαγμα ΥΚΩ).

Χρύσα Τσιώτση
Δικηγόρος

Recommended For You