Ακόμα πιο φθηνό ρεύμα από Γενάρη λόγω οικονομικής κρίσης

Ακόμα πιο φθηνό ρεύμα θα πληρώνουν οι καταναλωτές από τον Γενάρη του 2014, και για περίοδο τουλάχιστον δύο μηνών. Την απόφαση έλαβε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, ανακοινώνοντας ότι παρατείνεται αλλά και αυξάνεται, λόγω της σοβαρής οικονομικής κρίσης, η έκτακτη προσωρινή μείωση επί όλων των βασικών διατιμήσεων της Αρχής Ηλεκτρισμού.

Τη περαιτέρω μείωση κατά 8%, αντί 5% που ήταν προηγουμένως, σε όλες τις βασικές τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, λόγω της σοβαρής οικονομικής κρίσης που διέρχεται ο τόπος, αποφάσισε σήμερα η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Αρχής, αποφασίστηκε επίσης η επέκταση για ακόμα δύο μήνες της έκτακτης προσωρινής μείωσης επί όλων των βασικών διατιμήσεων ύψους 8%, με εφαρμογή: Πρώτον, στις τιμολογήσεις των καταναλωτών με μηνιαία καταμέτρηση, οι μετρήσεις των οποίων θα αρχίσουν να καταγράφονται από το τέλος Δεκεμβρίου 2013. Και δεύτερον, των καταναλωτών με διμηνιαία καταμέτρηση, οι μετρήσεις των οποίων θα αρχίσουν να καταγράφονται από την 1η Ιανουαρίου 2014.

Στο σκεπτικό της απόφασης, όπως εξηγεί στον ΑΝΤΕΝΝΑ, ο Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Γιώργος Σιαμμάς, ελήφθη υπόψη το γεγονός ότι έχουν επιτευχθεί μειώσεις στις λειτουργικές δαπάνες της ΑΗΚ, οι οποίες κρίθηκε ορθό να μετακυλυστούν άμεσα στους καταναλωτές, αλλά και το γεγονός ότι το καύσιμο πλέον είναι φθηνότερο, παράλληλα, με την επαναλειτουργία των δύο μεγάλων μονάδων.

Μέσα στο 2014, όπως αποκάλυψε στον ΑΝΤΕΝΝΑ ο κύριος Σιαμμάς, οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού ρεύματος αλλάζουν, με ριζική μεταρρύθμιση στις διατιμήσεις.

Η απόφαση για τη διάρκεια και το ύψος της έκτακτης προσωρινής μείωσης στο 8%, θα επανεξεταστεί πριν από τη λήξη των δύο μηνών.

Για να καταστεί δυνατός ο έλεγχος εφαρμογής της απόφασης, η Αρχή Ηλεκτρισμού, υποχρεούται να υποβάλλει στη ΡΑΕΚ σε μηνιαία βάση, αναλυτική κατάσταση με όλα τα αναγκαία στοιχεία.

Νωρίτερα.

Νέα μείωση στο Ηλεκτρικό Ρεύμα λόγω οικονομικής κρίσης

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχει το Άρθρο 26 των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2012, και αφού έλαβε υπόψη:

 • τις εξουσίες που της παρέχει το αρθρο 26 των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2012,
 • την κατάσταση σοβαρής οικονομικής κρίσης που εξακολουθεί να διέρχεται ο τόπος,
 • την ανάγκη για προσωρινή άμβλυνση των σοβαρών επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στους καταναλωτές,
 • την απόφαση της ΡΑΕΚ με Αρ. 851/2013 για διαφοροποίηση της ρήτρας καυσίμου, βάση της οποίας υπολογίζεται η αναπροσαρμογή της χρέωσης λόγω τιμής καυσίμων, που λήφθηκε στις 05/02/2013,
 • την απόφαση της ΡΑΕΚ με Αρ. 851/2013 για τερματισμό της έκτακτης προσαύξησης ύψους 5,75% που εφαρμόστηκε ήδη από τις τιμολογήσεις των κατηγοριών καταναλωτών με μηνιαία καταμέτρηση οι μετρήσεις των οποίων άρχισαν να καταγράφονται από το τέλος του μηνός Μαρτίου 2013, και των καταναλωτών με διμηνιαία καταμέτρηση, οι μετρήσεις των οποίων άρχισαν να καταγράφονται από την 1η Απριλίου 2013,
 • το γεγονός ότι η σημαντική μείωση στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας που παρατηρείται το 2013 οδηγεί σε απώλεια καθαρών εσόδων της ΑΗΚ λόγω υποανάκτησης του σταθερού κόστους,
 • τη δέσμευση της ΑΗΚ για υιοθέτηση έκτακτου προγράμματος δράσεων για περαιτέρω μείωση των λειτουργικών και κεφαλαιουχικών δαπανών και εξορθολογισμό της οργανικής δομής της ΑΗΚ,
 • το γεγονός ότι δεν θα υπάρξει ανάγκη για περαιτέρω επενδύσεις για ανάπτυξη από την ΑΗΚ τα επόμενα χρόνια,
 • την ανάγκη για διατήρηση της αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρισμού,
 • την ανάγκη για διατήρηση της βιωσιμότητας της ΑΗΚ,
 • την Απόφαση 880/2013 για έκτακτη προσωρινή μείωση στις διατιμήσεις της ΑΗΚ λόγω της σοβαρής οικονομικής κρίσης που διέρχεται ο τόπος, ημερομηνίας 12 Απριλίου 2013, στην οποία αποφασίστηκε μείωση 5% σε όλες τις βασικές διατιμήσεις της ΑΗΚ για τους μηνιαίους καταναλωτές Απριλίου 2013 και τους διμηνιαίους καταναλωτές οι μετρήσεις των οποίων άρχισαν να καταγράφονται από την 1η Μαϊου 2013, με επανεξέταση του μέτρου κάθε δύο μήνες,
 • τις Αποφάσεις 906/2013, 944/2013 και 973/2013 για την έκτακτη προσωρινή μείωση στις διατιμήσεις της ΑΗΚ λόγω της σοβαρής οικονομικής κρίσης που διέρχεται ο τόπος, βάσει των οποίων αποφασίστηκε η επέκταση της μείωσης 5% σε όλες τις βασικές διατιμήσεις της ΑΗΚ μέχρι και για τους μηνιαίους καταναλωτές Οκτωβρίου 2013 και τους διμηνιαίους καταναλωτές οι μετρήσεις των οποίων άρχισαν να καταγράφονται από την 1η Νοεμβρίου 2013, με επανεξέταση του μέτρου κάθε δύο μήνες,
 • τις σχετικές επιστολές της ΑΗΚ με ημερομηνία 18 Νοεμβρίου, 15 και 21 Οκτωβρίου 2013 με θέμα την έκτακτη προσωρινή μείωση στις διατιμήσεις της ΑΗΚ,
 • τα αναμενόμενα αποτελέσματα της ΑΗΚ για το 2013, όπως κοινοποιήθηκαν στη ΡΑΕΚ με επιστολή της ΑΗΚ ημερομηνίας 20 Δεκεμβρίου 2013,
 • Το εσωτερικό σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 23 Δεκεμβρίου 2013,

αποφάσισε τα ακόλουθα:

 1. την αναπροσαρμογή της έκτακτης προσωρινής μείωσης επί όλων των βασικών διατιμήσεων της ΑΗΚ ύψους 5% που είχε αποφασιστεί με τις πιο πάνω αποφάσεις της ΡΑΕΚ, σε 8%.
 2. την επέκταση για ακόμα δύο μήνες της έκτακτης προσωρινής μείωσης επί όλων των βασικών διατιμήσεων της ΑΗΚ ύψους 8%, με εφαρμογή στις τιμολογήσεις των καταναλωτών με μηνιαία καταμέτρηση, οι μετρήσεις των οποίων θα αρχίσουν να καταγράφονται από το τέλος του μηνός Δεκεμβρίου 2013, και των καταναλωτών με διμηνιαία καταμέτρηση, οι μετρήσεις των οποίων θα αρχίσουν να καταγράφονται από την 1η Ιανουαρίου 2014.
 3. Την επανεξέταση πριν από την λήξη της περιόδου των δύο μηνών και ενδεχομένως διαφοροποίηση της έκτακτης προσωρινής μείωσης στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, όσο αφορά τη διάρκεια και το ύψος της μείωσης, ανάλογα με τα αποτελέσματα και τις συνθήκες που θα επικρατούν, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα σημεία που αναφέρθηκαν πιο πάνω, τη δέσμευση της ΑΗΚ για υλοποίηση έκτακτου προγράμματος εξοικονομήσεων και μειώσεων των λειτουργικών και κεφαλαιουχικών δαπανών και ειδικότερα την εφαρμογή δεσμευτικού προγράμματος για εξορθολογισμό της Οργανικής Δομής της ΑΗΚ με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και την ουσιαστική μείωση του κόστους που μετακυλίεται στον καταναλωτή.

Για να καταστεί δυνατός ο έλεγχος και η παρακολούθηση της εφαρμογής της Απόφασης αυτής, η ΑΗΚ υποχρεούται να υποβάλλει στη ΡΑΕΚ σε μηνιαία βάση, αναλυτική κατάσταση με όλα τα αναγκαία στοιχεία.

http://www.ant1iwo.com

Recommended For You